5 licee 5 muzee

5 licee — 5 muzee este un pro­gram edu­caţional ded­i­cat elevilor de liceu, prin care se doreşte încu­ra­jarea par­ticipării tiner­ilor la man­i­festări cul­tur­ale prin declanşarea unei serii de vizite la câteva muzee din Bucureşti şi gener­area unui con­curs între 5 licee din capitală.

Se urmareste atin­gerea urmă­toarelor obiective:
1. Pro­movarea respec­tu­lui pen­tru val­o­rile cul­tur­ale şi insti­tuţi­ile de cul­tură prin atragerea unui număr cât mai mare de elevi de liceu către muzee şi acce­sul la val­o­rile fun­da­men­tale culturale;
2. Pro­movarea şcolii ca insti­tuţie care doreşte să asig­ure for­marea con­tinuă şi com­pletă la stan­darde europene a elevilor, în per­spec­tiva real­izării unei cariere, înţelegând însă actul de cul­tură ca o com­pletare a cunoşt­inţelor şi abil­ităţilor acu­mu­late în mediul educaţional;

3. Oferirea unor metode alter­na­tive de petre­cere a tim­pu­lui liber pen­tru elevi