CEN­TRUL DE EXAM­INARE CAM­BRIDGE si-a inceput activ­i­tatea in Colegiul National Ion Cre­anga, in sep­tem­brie 2012. Can­di­datii care au optat pen­tru acest cen­tru, au sustinut deja exam­ene pen­tru First Cer­tifi­cate in Eng­lish si Cam­bridge Advanced in Eng­lish, intr-un cadru pro­fe­sion­ist. Lucrar­ile sunt trim­ise in Anglia, la Uni­ver­si­tatea Cam­bridge pen­tru a fi corec­tate, iar partea de oral este eval­u­ata de exam­i­na­tori acred­i­tati de Uni­ver­si­tatea Cambridge.

Cer­tifi­catele Cam­bridge sunt recunos­cute in intreaga lume si au durata de val­a­bil­i­tate nelim­i­tata. Cu aju­torul unui cer­tifi­cate Cam­bridge, se poate echivala proba de bacalau­reat (com­pe­tente lingvis­tice intr-o limba straina), can­di­datii pot fi admisi la uni­ver­si­tati straine si foarte impor­tant, con­sti­tuie o diploma cu mare val­oare in CV, la anga­jare.

Îi aștep­tăm pe toți cei intere­sați să se înscrie la SEC­RE­TARIAT cu copia după cartea de iden­ti­tate și taxa afer­entă exa­m­enu­lui ales.

În fiecare sesiune de exam­ene se acordă reduc­eri la anu­mite exam­ene și ele­vii își pot alege perechea pen­tru exa­m­enul oral.

Pen­tru infor­mații supli­mentare, puteți con­tacta pro­fe­sorul coor­do­na­tor al centrului: