BRD FIRST Tech Challenge Romania – Locul 3

 

CN ION CRE­ANGĂ va ben­e­fi­cia de un lab­o­ra­tor IT dotat cu 26 cal­cu­la­toare per­for­mante și o tablă inter­ac­tivă

Colegiul Ion Cre­angă a tre­cut selecţi­ile real­izate în cadrul proiec­tu­lul “Pro­movarea și susținerea exce­lenței în edu­cație prin dez­voltarea com­pe­tențelor în dis­ci­plina Tehnolo­gia Infor­mației”, al Min­is­teru­lui Edu­caţiei. Proiec­tul are ca obiec­tiv asig­u­rarea condiți­ilor optime de pregătire și dez­voltare a elevilor din clasele IX — XIII capa­bili de per­for­manțe înalte (pro­fil matem­at­ică — infor­mat­ică), prin înfi­ințarea și oper­ațion­alizarea unor Cen­tre de Exce­lență în Tehnolo­gia Informației.

Prin inter­mediul aces­tui proiect deru­lat de Min­is­terul Edu­cației Naționale, cu spri­jinul Guver­nu­lui Japoniei, fiecare cen­tru va ben­e­fi­cia de un lab­o­ra­tor IT dotat cu 26 cal­cu­la­toare per­for­mante și o tablă interactivă.

Pen­tru a fi eli­gi­bilă, fiecare uni­tate șco­lară intere­sată a trans­mis ISMB o scrisoare de intenție prin care își asumă un pro­gram deschis de cel puțin 10 ore/săptămână adresat copi­ilor din comu­ni­tate intere­sați să par­ticipe la activ­ități, pe o durată de cel puțin doi ani de la data punerii in funcți­une a cen­tru­lui. Activ­itățile vor implica în mod direct copiii. Fiecare cadru didactic-resursă va asigura for­marea a min­i­mum 10 pro­fe­sori la nivel local, pe struc­tura cur­su­lui furnizat de către experții japonezi. Aceș­tia vor fi con­sid­er­ați, la rân­dul lor, persoane-resursă pen­tru activ­i­tatea cen­tru­lui și pot real­iza activ­ități de pregătire cu pro­priii elevi, pe baza cunoșt­ințelor asim­i­late în cadrul pro­gra­mu­lui de instruire.

“Imple­mentarea proiec­tu­lui „Pro­movarea și susținerea exce­lenței în edu­cație prin dez­voltarea com­pe­tențelor în dis­ci­plina Tehnolo­gia Infor­mației” pornește de la mod­elul japonez de a preda această dis­ci­plină și de la nece­si­tatea înfi­ințării în țara noas­tră a unor licee-CETI care să ofere elevilor o pregătire avansată, cal­i­fi­cată și cen­trată pe apti­tu­dinile și nevoile lor de instru­ire, respec­tiv pe stim­u­la­rea creativității”.

Rezul­tate selecție

5 licee 5 muzee

5 licee — 5 muzee este un pro­gram edu­caţional ded­i­cat elevilor de liceu, prin care se doreşte încu­ra­jarea par­ticipării tiner­ilor la man­i­festări cul­tur­ale prin declanşarea unei serii de vizite la câteva muzee din Bucureşti şi gener­area unui con­curs între 5 licee din capitală.

citeste mai mult despre: 5 licee 5 muzee

 

Odyssey of the mind Euro­fest 2017– Locul 1

Am obt­inut Locul I la con­cur­sul internațional

“Odyssey of the mind Euro­fest 2017″ in Belarus, unde Româ­nia a fost reprezen­tată de o echipă for­mată din elevi ai Colegiu­lui National “Ion Cre­angă”! Felicitări!!!

PROUD OF OUR STUDENTS!

 
Un vizionar amer­i­can: Viaţa şi vre­murile lui John F. Kennedy
amb american 4
Curajul, lib­er­tatea și lupta pen­tru drep­turile civile egale au fost unele din val­o­rile președ­inției lui John F. Kennedy, iar omul politic amer­i­can reprez­intă și astăzi “o sursă” de inspi­rație în plan național și inter­național, a declarat marți, ambasadorul SUA la București, Hans Klemm, la Bib­lioteca Națion­ală, la vernisajul expoz­iției de fotografie “Un vizionar amer­i­can: Viața și vre­murile lui John F. Kennedy”
 
 
amb american 3
Aici, in holul Bib­liotecii Nationale, s-a intal­nit si cu noi, elevi si pro­fe­sori ai Colegiu­lui National Ion Cre­anga, dupa dis­cur­sul inspi­rat al lui Can Șimșek (10 B)
 

Con­curs ocu­pare pos­turi didac­tice

Anunț pen­tru con­cur­sul de ocu­parea cat­e­drelor de LIMBA JAPONEZĂ și FIZ­ICĂ, aici.

Grafi­cul de des­fășutare al con­cur­su­lui, aici.

Ate­lier Didac­tic — pub­li­cație peri­od­ică CCD

Pub­li­cația peri­od­ică a Casei Cor­pu­lui Didac­tic București apare într-o nouă ediție, în for­mat elec­tronic. În numărul 1 (decem­brie 2015) al revis­tei on-line sunt pub­li­cate, printre altele, două arti­cole ce reflectă o parte din­tre activ­itățile des­fășu­rate în Colegiul Național „Ion Creangă”.

Vă oferim spre lec­tură acestă revistă.

Nr. 1 /decem­brie 2015

O nouă recunoaștere a CN Ion Cre­angă

Mier­curi, 16 sep­tem­birie 2015, Colegiul Național ”Ion Cre­angă” a fost pre­miat de către ambasadorul Japoniei, Keiji Yamamoto. Dis­tincția, ven­ită din partea min­istru­lui japonez al Afac­er­ilor Externe, este o recunoaștere a ”efor­turilor depuse în ceea ce privește pro­movarea cul­turii nipone în România”.

citeste mai mult despre: O nouă recunoaștere a cn ion creangă

Fes­tiv­i­tate de deschidere

LUNI, 14 sep­tem­brie 2015, ora 8:00 are loc FES­TIV­I­TATEA DE DESCHIDERE a anu­lui șco­lar 2015 – 2016.

Liceul Euro­pean al Anu­lui

Colegiul Național ”Ion Cre­angă” a fost desem­nat de către Biroul de Infor­mare al Par­la­men­tu­lui Euro­pean Liceul Euro­pean al Anului.

citeste mai mult despre: Liceul euro­pean al anului

Anunt con­curs pro­movare treapta supe­rioara post sec­re­tar

TRANSFERURI ELEVI SEM. II,  AN SCOLAR 2021 – 2022

 

CON­CURS POST VACANT INGRI­JI­TOR

Bibliografie+Tematica

 

PRO­GRA­MUL NATIONAL “BANI DE LICEU“

AN SCO­LAR 2021 – 2022

ANUNT

MODEL DE CERERE

PRO­GRAM BANI DE LICEU

HG 1488_2004

OM 4839_2004

ORDIN 3125 DIN 2019

DESCHIDEREA NOULUI AN ȘCO­LAR 2021 – 2022

ANUNȚ

Bacalau­reat 2021_ridicare acte de studii

Anunt

TRANS­FER­URI ELEVI 2021 – 2022

Plan­i­fi­carea exam­enelor de difer­ențe în ved­erea transferurilor

LUNI, 6.09.2021, POT FI VIZION­ATE LUCRĂRILE DE CĂTRE ELEVI, ÎNSOȚIȚI DE UNUL DIN­TRE PĂRINȚI;

· NU se admit per­soane străine!

· Expli­cați­ile vor fi date de către pro­fe­sorii de specialitate;

· Cererile în ved­erea pro­gramării se pot depune online pe adresa colegiu­lui cnioncreanga4@gmail.com;

· Acce­sul în școală, pt. vizionare, este per­mis doar în baza cărții de iden­ti­tate si cu respectarea tuturor normelor sanitare.

REZUL­TATELE TESTELOR IN VED­EREA TRANS­FER­URILOR PEN­TRU ANUL SCO­LAR 2021 – 2022

REZUL­TATELE TESTELOR SE VOR AFISA IN DATA DE 2 SEP­TEM­BRIE, ORA 14!

REPAR­TI­ZAREA ELEVILOR CARE SUSTIN TES­TUL IN VED­EREA TRANS­FER­U­LUI PEN­TRU ANUL ȘCO­LAR 2021 – 2022

(1 SEP­TEM­BRIE 2021)

 • Ele­vii vor avea acces în săli în inter­valul orar 9:30 – 9:45;
 • Ele­vii vor avea asupra lor Cartea de iden­ti­tate, instru­mente de scris si mască de pro­tecție;
 • Ele­vii întârzi­ați nu vor mai avea acces în săli după ora 9:45!

ANUNT TEST

CAL­EN­DAR

CERERE TRANS­FER CREANGA

CERERE TRANS­FER ALTE UNITATI

INFOR­MATII DESPRE TRANSFERURI

Model de test limba română tre­cere in cls x

Model de test matem­at­ica, pro­fil mate-info tre­cere in cls x

Model de test matem­at­ica, pro­fil mate-info tre­cere in cls XI

Model de test matem­at­ica, pro­fil sti­inte ale naturii tre­cere in cls x

 

PRO­GRAM ORAR SEC­RE­TARIAT

PRO­GRAM

Metodolo­gia online_an sco­lar 2020 – 2021 (extras)

AICI

An șco­lar 2020 — 2021

14 sep­tem­brie 2020 — DESCHIDEREA ANU­LUI ȘCOLAR

Clasele a IX-a se vor prezenta la școală, neîn­soțiți de părinți, la Sala de Fes­tiv­ități a CN Ion Cre­angă; fiecare elev va primi un pachet cu 2 măști textile

 • Clasa a IX a A: ora 9:00
 • Clasa a IX a B: ora 10:00
 • Clasa a IX a C: ora 11:00
 • Clasa a IX a D: ora 12:00
 • Clasa a IX a E: ora 13:00
 • Clasa a IX a F: ora 14:00
 • Clasa a IX a G: ora 15:00
 • Clasa a IX a H: ora 16:00

Ele­vii tre­buie să respecte orele de intrare, ast­fel încât să se evite supra­punerea claselor; întâl­nirea cu dirig­in­tele va dura 50 minute.

Clasele a XII-a vor veni la școală începând cu ora 9:30 Ele­vii vor fi aștep­tați de prof. dirig­inți și vor intra în sălile de clasă cunos­cute (excepție XII H care a fost mutată la eta­jul 3, într-o sală mai mare, impusă de numărul mare de elevi înscriși).

Clasele a X-a și a XI-a vor avea deschiderea anu­lui șco­lar în for­mat online, cu pro­fe­sorii dirig­inți, uti­lizând plat­forma Webex.

Director,

Prof. Flor­ica AlexandrescuAdmitere în clasa a IX-a

Pen­tru ele­vii repar­ti­zați în Colegiul Național „Ion Cre­angă’’, înscrierea în clasa a IX-a se real­izează în perioada 13 — 20 iulie 2020, în urmă­toarele vari­ante: (con­form OMEC nr.4317/21.05.2020)

 • On-line pe adresa creanga4@yahoo.com – doc­u­mentele depuse vor fi scanate;
 • Prin poștă, cu con­fir­mare de prim­ire – doc­u­mentele se depun în copie;
 • Direct la sediul Colegiu­lui – numai cu pro­gra­mare la tel: 021 336 26 95 sau e-mail creanga4@yahoo.comîn acest caz, pro­gra­mul înscrier­ilor va fi 09:00 – 15:00;

În ultima zi a înscrier­ilor (20 iulie 2020) depunerea actelor se face până la ora 10:00.

Detalii ale pro­ce­durii de înscriere în clasa a IX-a pot fi obținute con­sultând doc­u­mentele din secți­unea ADMITERE.

CON­CURS “CRE­ANGA PRIN STIINTE”-SECTIUNILE I-III

 

PRE­MII

 

Pregătirea Colegiu­lui în ved­erea reîn­ceperii cur­surilor, în perioada 2 iunie-12 iunie 2020

1

2

Ghid de învățare online

Ghid online C.N.Ion Creangă