Istoricul Colegiu­lui

Liceul “Ion Cre­anga” este nou prin aspec­tul sau, prin con­di­ti­ile mate­ri­ale de care dis­pune, cu sali de clasa lumi­noase si spa­tioase, mobilier, lab­o­ra­toare, cab­i­nete etc.

Apari­tia liceu­lui nos­tru este con­secinta fireasca a dez­voltarii eco­nom­ice si sociale din perioada 1922 – 1928. In intreaga tara, ca expre­sie a aces­tei sit­u­atii, apar insti­tu­tii de invata­mant si cul­tura. Pe langa liceele de bai­eti sau liceele mixte, se solicita tot mai mult infi­intarea liceelor de fete. Con­tem­po­ran cu liceul nos­tru este si liceul nr.15 Iulia Hasdeu.

Con­statand dupa graiul doc­u­mentelor vremii, ini­tia­tiva infi­in­tarii liceu­lui nos­tru apartine cetate­nilor din acest sec­tor, care au con­sti­tuit un comitet ce avea ca presed­inte pe prof. Dr. Chris­t­ian Musce­leanu, con­fer­en­tiar la uni­ver­si­tatea din Bucuresti, care a intre­prins o serie de masuri pen­tru creearea aces­tui locas de cultura.

Unul din motivele sustinute de comite­tul sco­lar de atunci, in cererile adresate Min­is­teru­lui Instruc­tiu­nii Pub­lice, a fost acela ca mar­ile licee din cap­i­tala erau con­stru­ite fie in cen­trul ora­su­lui, fie in cartiere de elita, in timp ce cele mar­ginase erau lip­site de aseme­nea edi­fi­ciu. Acest aspect a fost recunos­cut in decizia emisa la 25 august 1926 de catre Min­is­terul Instruc­tiu­nii Pub­lice, prin care s-a hotarat infi­intarea liceu­lui nos­tru, incepand cu data de 1 sep­tem­brie a aceluiasi an.

Greu­tatile inceputului

Emiterea unei decizii min­is­te­ri­ale nu a insem­nat decat actul de infi­intare a scolii. Lupta cu greu­tatile abia a inceput, deoarece scoala nu dis­punea de con­di­tii mate­ri­ale si, in primul rand, nu exista un local pro­priu. Aproape con­comi­tent cu actul de infi­intare a liceu­lui, intal­nim o adresa de raspuns a Direc­tiei Con­tabil­i­tatii din min­is­ter — Admin­is­trarea Casei Scoalelor catre presed­in­tele comite­tu­lui sco­lar, pen­tru infi­intarea scolii secun­dare in sec­trorul III Albastru.

Scoala va func­tiona, pana la con­stru­irea unui local pro­priu, pe terenul oferit de primarie,in localul Min­is­teru­lui din Calea Rahovei nr.30. Pe langa fon­durile ce se vor oferii de comuna si cele ce vor proveni din taxe sco­lare, Min­is­terul a acor­dat suma de 200 mii lei din fon­dul Cla­sei Scoalelor si 200 mii lei din reparatiuni ale aces­tui depar­ta­ment. Din lipsa unui local pro­priu, scoala si-a deschis cur­surile intr-o fosta casa boiereasca, cla­dita in 1850, vechiul local, din care se mai pas­treaza si astazi o buna parte, in Calea Rahovei nr.40. Aceasta con­struc­tie era asezata langa cladi­rea fos­tei Scoli Nor­male Supe­rioare– con­dusa la sfar­si­tul sec­olu­lui tre­cut de scri­itorul Alexan­dru Odobescu si devenita ulte­rior liceul Mihai Eminescu.

Localul din Calea Rahovei nr.30, atribuit prin decizia men­tion­ata mai sus scolii noas­tre, era o casa provenita din donatie catre Pri­maria Sec­toru­lui III Albas­tru, dar care n-a fost uti­lizata pen­tru invata­mant, intru­cat era necore­spun­za­toare aces­tui scop. Pen­tru a ne da seama de greu­tatile in care au inceput liceul este sufi­cient sa amintim ca acel local vechi in care au func­tionat mai multe insti­tu­tii si depozite ajunsese in 1926, atunci cand l-a achizitionat Min­is­terul Instruc­tiu­nii, intr-o stare deplorabila.

A fost nevoie de con­tribu­tia primei direc­toare a aces­tei scoli, pro­fe­soara Elena Nutu — Otete­le­seanu si a cea a presed­in­telui comite­tu­lui sco­lar, pro­fe­sor dr. Chris­t­ian Musce­leanu, pen­tru ca acolo unde n-au putut func­tiona 4 clase ale unei scoli com­er­ciale, sa poata incepe cur­surile a 6 clase ale liceu­lui Dom­nita Ileana. Sumele de 400 mii lei acor­dati de Min­is­terul Instruc­tiu­nii Pub­lice, 300 mii lei din partea Pri­mariei Sec­toru­lui III Albas­tru, cat si cele cat­eva zeci de mii proven­ite dintr-o ser­bare sustin­uta in Par­cul Carol au dat posi­bil­i­tatea ame­na­jarii cladirii vechi. In doc­u­mentele vremii se gas­este si prima den­u­mire a liceu­lui de Dom­nita Ileana. In primii 2 ani, 1926 – 1928 liceul a avut den­u­mirea de Scoala Secun­dara Gradul II Dom­nita Ileana. Intre anii 1928 – 1948 a pur­tat numele de Liceul de fete Dom­nita Ileana.

Con­stru­irea unui local nou

Cladi­rea liceu­lui fiind nein­ca­p­a­toare, cur­surile s-au des­fa­surat cu clasele I-VII dimineata, iar cu clasele para­lele dupami­aza. In anul sco­lar 1928 — 1929 gim­naz­iul fiind redus din nou la 3 clase, iar cur­surile tinandu-se dimineata si dupa-amiaza din lip­sade local, clasele IB si a IV-a B s-au des­fi­in­tat, iar clasele a II-a B si a III-a B au func­tionat destul de greu in scoala pri­mara Romanescu de pe strada Izvor. La fel s-a pro­ce­dat si in anul 1929 – 1930. Avand in vedere greu­tatile de func­tionare a scolii, Comite­tul Sco­lar a intre­prins noi masuri pen­tru con­stru­irea unui local propriu.

Pro­fe­sorul Dr Chris­t­ian Musce­leanu a adus la cunos­tinta Min­is­teru­lui Instruc­tiu­nii Pub­lice fap­tul ca scoala a fost nevoita sa stra­mute 2 clase si sa des­fi­in­teze alte 2, resp­in­gand ast­fel, din lipsa de local, multe eleve care au fost nevoite fie sa renunte la scoala, fie sa-si gaseasca rost in invta­man­tul par­tic­u­lar. De aseme­nea, a fost prezen­tata sit­u­a­tia scolii (care ajunsese la un efec­tiv sco­lar de peste 500 de eleve) la exa­m­enul de bacalau­reat, prima serie de absol­vente fiind de 21 de can­di­date din 26 inscrise.

Din aceste relatari se observa car­ac­terul lim­i­tat al invata­man­tu­lui din acele vre­muri. In con­tin­uare, se sub­lini­aza con­cluzia comite­tu­lui sco­lar si a cor­pu­lui didac­tic de a se con­strui un nou local care sa sat­is­faca toate cer­in­tele unei scoli model. Planul localu­lui scolii com­plete de tip D ( cu toate inca­per­ile dupa cer­inte ped­a­gog­ice si igien­ice mod­erne) si cu inter­nat pen­tru 100 de eleve se ridica, dupa afir­mati­ile arhi­tec­tu­lui min­is­teru­lui, Pom­pil­ian, la un deviz de max­i­mum 30 mil­ioane lei.

Con­form preved­er­ilor min­is­teru­lui, dar mai ales cu posi­bil­i­tati­ile pro­prii, in anul 1930, s-a hotarat inceperea unui local nou. Ast­fel, con­struc­tia localu­lui a inceput, dupa un plan elab­o­rat de Min­is­terul Con­struc­ti­ilor langa vechiul local din Calea Rahovei nr.40. S-a hotarat ca localul sa fie real­izat pe etape deoarece sumele proven­ite din taxe sco­lare nu erau sufi­ciente. Desi localul era folosit pe masura ce se con­struia, totusi era departe de a sat­is­face nevoile scolii, aceasta con­tin­uand sa func­tioneze impro­priu. In anul sco­lar 1934 – 1935 scoala a func­tionat in localul pro­priu cu o mica sim­pli­fi­care a oraru­lui si cu unele cur­suri sustinute dimineata si dupa-amiaza. Aces­tre mici mod­i­fi­cari au tinut pana la 20 noiem­brie cand cladi­rea a fost ter­mi­nata si a avut loc ser­barea de inau­gu­rare. Din cuvantarea direc­toarei din acea perioada reiese ca, in cei opt ani de activ­i­tate, scoala insuma con­struc­tii in val­oare de 7.978.337 lei ceea ce insemna un ade­varat record tinand cont de greu­tatile perioadei respec­tive. In anul 1935 – 1936 scoala si-a deschis cur­surile pen­tru 15 clase din­tre care 5 in con­strut­tia veche ( ala­turi de can­ce­larie, admin­is­tratie si infirmerie) si 10 in localul nou.

Comite­tul sco­lar, dandu-si seama ca terenul nu este sufi­cient pen­tru numarul de clase exis­tente, a facut toate demer­surile posi­bile pen­tru a cumpara por­tiuni de pamant de la pro­pri­etatile inve­ci­nate. Aceste demer­suri nu au dat nici un rezul­tat. In anul 1936 Comite­tul sco­lar a obt­inut sa se voteze de catre Cam­era la 30 decem­brie, o lege care sa declare de interes cul­tural 370,50 m.p. de teren ce apartinea Tipografi­ilor Romane Unite si 480 m.p. de la suc­ce­sorii Porum­baru — stric­tul nece­sar de care scoala avea nevoie. Din nou, cu toate efor­turile depuse incer­car­ile au ramas fara rezul­tat ast­fel incat scoala s-a mentinut in ace­lasi sta­diu. De parca nu ar fi fost sufi­cient, in anul 1940, localul a mai avut de suferit si de pe urma cutremu­ru­lui, cutremur ce a facut ca, din vechiul spatiu sa nu se poata uti­liza decat secretariatul.

Evo­lu­tia pro­ce­su­lui de invatamant

Pro­ce­sul de invata­mant, latura cea mai impor­tanta a insti­tu­tiei noas­tre, a cunos­cut multe schim­bari struc­turale in con­tin­u­tul si meto­tolo­gia didac­tica. Scoala a func­tionat, la inceput, cu un efec­tiv de 453 eleve la cur­surile de zi si cu 65 eleve la invata­man­tul par­tic­u­lar. Acest numar a fost dep­a­sit de la an la an, prin cresterea numaru­lui claselor si al elevelor. Ca urmare a pres­tigiu­lui de care s-a bucu­rat liceul, in anul urma­tor 1927 – 1928, au func­tionat 11 clase la zi cu un efec­tiv de 539 eleve si o clasa la invata­man­tul par­tic­u­lar cu 40 eleve.

Efectele neg­a­tive ale crizei eco­nom­ice din 1929 – 1933 s-au reflec­tat destul de grav si in viata liceu­lui prin reduc­erea efec­tivu­lui de eleve, dotorita lip­sei de posi­bil­i­tati mate­ri­ale ale par­in­tilor aces­tora, plata tax­elor sco­lare ridicandu-se la 400 – 500 lei lunar. Era o povara, mai ales pen­tru copiii famili­ilor cu ven­i­turi mod­este, asa cum reiese din doc­u­mentele vremii.

Abia in 1935 – 1936, dupa ce s-a mai con­struit o parte a noului local, s-a con­statat o revenire la efec­tivul de 534 eleve. In anul 1944 – 1945, deci primul an de la actul de la 23 August au func­tionat 14 clase cu un efec­tiv de 704 eleve, iar in invata­man­tul par­tic­u­lar 332 eleve. Dupa anul 1945, desi con­tin­u­tul invata­man­tu­lui in gen­eral a ramas ace­lasi pana la reforma, ca urmare a apli­carii legii oblig­a­tiv­i­tatii de 4 clase si prin reduc­erea trep­tata a tax­elor sco­lare, s-a inreg­is­trat o crestere simti­toare a efec­tivu­lui sco­lar. Ast­fel, anul 1947 – 1948, anul pre­mer­ga­tor Rreformei Invata­man­tu­lui, se remarca prin cresterea efec­tivu­lui de elevi de la 704 la 1046, iar a numaru­lui claselor la 21. Obiectele de invata­mant pre­date in aceasta etapa au fost : limba romana, isto­ria, geografia, matem­at­ica, sti­in­tele nat­u­rale, limba franceza, muz­ica, desenul si caligrafia in clasa I (core­spun­za­toare cla­sei a V-a de azi) ; din clasa a II-a se intro­duce un obiect nou, fizico-chimice, in clasa a III-a drep­tul si limba latina, iar din clasa a IV-a apare si a doua limba mod­erna (ger­mana sau italiana).

Din clasa a VI-a se intro­duc elina si filosofia iar din clasa a VII-a se adauga si igiena ; pana la reforma de la 1948 s-au pre­dat in liceu, pe langa obiectele sus amintite, si reli­gia. Pro­gramele pe obiecte erau dis­cu­tate inainte de inceperea anu­lui sco­lar si se faceau prop­uneri privind repaar­ti­zarea orelor si alca­tuirea oraru­lui. Daca luaam spre exem­pli­fi­care struc­tura plan­u­lui de invata­mant dina nul 1930 – 1931, con­statam ca in ele­vii claselor I func­tionau cu 29 de ore pe sap­ta­mana ; pe langa obiectele plrin­ci­pale : limba romana 5 ore, matem­at­ica 3 ore, isto­ria 2 ore, geografia 2 ore, sti­inte nat­u­rale 2 ore, limba franceza 3 ore, muz­ica 2 ore, caligrafia 1 ora — apar si 2 ore de lucru man­ual, 2 ore de gim­nas­tica, o ora de gospo­darie, o ora diri­gen­tie. La clasa a IV-a (core­spun­za­toare cla­sei a VIII-a de azi) erau repar­ti­zate 33 de ore pe sap­ta­mana, din care : 3 ore matem­at­ica, 3 ore fizico-chimie, 3 ore limba romana, 3 ore limba latina, 2 ore franceza, 2 ore ger­mana, 2 ore isto­rie, 2 ore geografie, 2 ore gim­nas­tica, muz­ica, desen, gospo­darie, lucru si diri­gen­tie cate o ora pe sap­ta­mana. In clasa a VII-a (core­spun­za­toare cla­sei a XI-a de azi), numarul orelor era de 32 pe sap­ta­mana, din care : 3 ore limba romana, 2 ore limba latina, 2 ore limba franceza, 2 ore limba ital­iana, 2 ore limba ger­mana, 2 ore filosofie , 2 ore isto­rie, 2 ore geografie, 2 ore matem­at­ica, 2 ore sti­inte nat­u­rale, 2 ore gim­nas­tica, cate o ora sap­ta­manala de elina, drept, desen, muz­ica, gospo­darie, igiena si lucru.

La sec­tia mod­erna, pon­derea in planul de invata­mant o detineu lim­bile : limba romana cu 5 ore, limba latina 4 ore, limba greaca, franceza, ger­mana sau ital­iana, cate 2 ore sap­ta­manal. La sec­tia reala, matem­at­ica detinea locul prin­ci­pal, apoi urmau fizico-chimice, astrono­mia, si cele­lalte obiecte de cul­tura generala.

Apreci­ind dupa pon­derea diferitelor obiecte in planul de invata­mant, se con­stata impor­tanta ce se acorda lim­bii romane, lim­bilor cla­sice si mod­erne, matem­aticii, isto­riei si geografiei, care urmareau for­marea unui ori­zont larg de cunos­ti­inte gen­erale absol­ven­telor de liceu.