Colegiul National |dq|Ion Creanga|dq|
Sala de curs
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii

Con­form adre­sei Min­is­teru­lui Edu­catiei nr. 429/29.10.2021, sta­tis­tica per­son­alu­lui vac­ci­nat impotriva COVID-​19 din Colegiul National Ion Cre­anga este urmatoarea:

Total per­sonal: 78

Total per­sonal vac­ci­nat: 65 (83,33 % din numarul total de angajati)

14 sep­tem­brie 2020DESCHIDEREA ANU­LUI ȘCOLARClasele a IX-​a se vor prezenta la școală, neîn­soțiți de părinți, la Sala de Fes­tiv­ități a CN Ion Cre­angă; fiecare elev va primi un pachet cu 2 măști textile

 • Clasa a IX a A: ora 9:00
 • Clasa a IX a B: ora 10:00
 • Clasa a IX a C: ora 11:00
 • Clasa a IX a D: ora 12:00
 • Clasa a IX a E: ora 13:00
 • Clasa a IX a F: ora 14:00
 • Clasa a IX a G: ora 15:00
 • Clasa a IX a H: ora 16:00

Ele­vii tre­buie să respecte orele de intrare, ast­fel încât să se evite supra­punerea claselor; întâl­nirea cu dirig­in­tele va dura 50 minute.

Clasele a XII-​a vor veni la școală începând cu ora 9:30 Ele­vii vor fi aștep­tați de prof. dirig­inți și vor intra în sălile de clasă cunos­cute (excepție XII H care a fost mutată la eta­jul 3, într-​o sală mai mare, impusă de numărul mare de elevi înscriși).

Clasele a X-​a și a XI-​a vor avea deschiderea anu­lui șco­lar în for­mat online, cu pro­fe­sorii dirig­inți, uti­lizând plat­forma Webex.Director,

Prof. Flor­ica AlexandrescuNOU!!! Repar­ti­zarea can­di­daților pe spe­cial­izări și clase, aici.Pen­tru ele­vii repar­ti­zați în Colegiul Național „Ion Cre­angă’’, înscrierea în clasa a IX-​a se real­izează în perioada 1320 iulie 2020, în urmă­toarele vari­ante: (con­form OMEC nr.4317/21.05.2020)

 • On-​line pe adresa This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it. doc­u­mentele depuse vor fi scanate;
 • Prin poștă, cu con­fir­mare de prim­ire – doc­u­mentele se depun în copie;
 • Direct la sediul Colegiu­lui – numai cu pro­gra­mare la tel: 021 336 26 95 sau e-​mail This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.; în acest caz, pro­gra­mul înscrier­ilor va fi 09:0015:00;

În ultima zi a înscrier­ilor (20 iulie 2020) depunerea actelor se face până la ora 10:00.

Detalii ale pro­ce­durii de înscriere în clasa a IX-​a pot fi obținute con­sultând doc­u­mentele din secți­unea ADMITERE.

Pregătirea Colegiu­lui în ved­erea reîn­ceperii cur­surilor, în perioada 2 iunie-​12 iunie 2020

1

2 5