Colegiul National |dq|Ion Creanga|dq|
Sala de curs
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii

ECDL

ecdl

Alegeţi cer­ti­fi­carea ECDL de care aveţi nevoie și intraţi în pro­gra­mul inter­național
de cer­ti­fi­care a com­pe­tențelor digitale!

Colegiul Naţional Ion Cre­angă este Cen­tru de Testare Acred­i­tat ECDL

Per­misul euro­pean de con­duc­ere a com­puteru­lui (ECDL – Euro­pean Com­puter Dri­ving Licence) este cel mai răspân­dit stan­dard de cer­ti­fi­care a abil­ităților de uti­lizare a com­puteru­lui, recunos­cut la nivel internaţional.

Per­misul ECDL este folosit şi recunos­cut în 150 de țări de către com­panii de renume, în admin­is­traţie sau de insti­tuţii de învăţământ de pres­tigiu. În afara Europei, pro­gra­mul este den­u­mit Inter­na­tional Com­puter Dri­ving Licence (ICDL).

Val­a­bil­i­tatea Per­misu­lui ECDL

Per­misul ECDL obţinut în Româ­nia este val­a­bil în ori­care din­tre cele 150 de ţări din întreaga lume în care este recunos­cut stan­dar­dul ECDL/​ICDL.

Per­misul ECDL nu are lim­ită de val­a­bil­i­tate în timp, com­pe­tențele dig­i­tale fiind cer­tifi­cate pe viață, în con­for­mi­tate cu pro­gramele analitice afer­ente fiecărui modul, aflate în vigoare la momen­tul susținerii examinării.

Cui se adresează cer­ti­ficările ECDL?

Cer­ti­ficările ECDL se adresează oricărei per­soane care are nevoie și dorește să își cer­ti­fice la stan­dard recunos­cut inter­național abil­itățile de uti­lizare a computerului.

Nu există lim­ită de vârstă pen­tru înscrierea în pro­gra­mul de cer­ti­fi­care ECDL.

Tinerii, ele­vii, stu­denții, funcționarii pub­lici sau anga­jații în com­panii își pot dovedi abil­itățile IT prin inter­mediul cer­ti­ficărilor ECDL.

Avan­taje ECDL

  • Ele­vii care dețin Per­misul ECDL își pot echivala proba de Com­pe­tențe dig­i­tale din cadrul Exa­m­enu­lui de Bacalau­reat Naţional.

Pro­grama pen­tru obținerea Per­misu­lui ECDL core­spunde materiei pe care ele­vii de liceu o par­curg în cadrul orelor de TIC din pro­grama șco­lară pen­tru clasele a IX-​a și a X-​a. Ast­fel, liceenii pot să se pregăteasca chiar în cadrul orelor de la școală pen­tru obținerea unei cer­ti­ficări cu recunoaștere inter­națion­ală. Având deja Per­misul ECDL, ele­vii pot solicita în clasa a XII-​a echivalarea probei de com­pe­tențe dig­i­tale de la Bacalaureat.

  • ECDL deschide noi opor­tu­nităţi pen­tru a obţine o bursă în străină­tate.
  • Stu­denții își pot echivala diverse cur­suri de infor­mat­ică sau birotică cu Per­misul ECDL la anu­mite universități.

Înscrierea

Vă puteţi înscrie în pro­gra­mul ECDL în orice moment pe www​.ecdl​.ro prin com­pletarea For­mu­la­ru­lui de înreg­is­trare şi achiz­iţionând apoi o Serie unică de înscriere ECDL.

Durata obținerii certificării

Perioada de obținere a unei cer­ti­ficări ECDL depinde de tipul de cer­ti­fi­care ales, de nivelul de com­pe­tenţă al fiecărui can­di­dat şi de nevoia de a urma sau nu cur­suri în ved­erea susţinerii aces­tor examene.

Can­di­dații nu au oblig­ația de a urma un curs de pregătire înainte de a se înscrie în pro­gra­mul de cer­ti­fi­care ECDL și de a susține examenele.

Cer­ti­fi­carea ECDL

După pro­movarea tuturor exam­enelor afer­ente tip­u­lui de cer­ti­fi­care ECDL ales, can­di­datul solic­ită Per­misul ECDL core­spun­ză­tor către cen­trul de testare ECDL unde a final­izat exam­enele. Per­misul ECDL este val­a­bil pe o perioadă nedeterminată.

Aut­en­tic­i­tatea unui Per­mis ECDL se poate ver­i­fica con­tac­tând direct ECDL ROMA­NIA la adresa This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

Per­soane de contact:

  • prof. Pris­lopan Marilena
  • prof. Dan­ciu Alina

Pen­tru infor­matii supli­mentare click aici.

cambridge


.

.

CEN­TRUL DE EXAM­INARE CAM­BRIDGE si-​a inceput activ­i­tatea in Colegiul National Ion Cre­anga, in sep­tem­brie 2012. Can­di­datii care au optat pen­tru acest cen­tru, au sustinut deja exam­ene pen­tru First Cer­tifi­cate in Eng­lish si Cam­bridge Advanced in Eng­lish, intr-​un cadru pro­fe­sion­ist. Lucrar­ile sunt trim­ise in Anglia, la Uni­ver­si­tatea Cam­bridge pen­tru a fi corec­tate, iar partea de oral este eval­u­ata de exam­i­na­tori acred­i­tati de Uni­ver­si­tatea Cambridge.

Cer­tifi­catele Cam­bridge sunt recunos­cute in intreaga lume si au durata de val­a­bil­i­tate nelim­i­tata. Cu aju­torul unui cer­tifi­cate Cam­bridge, se poate echivala proba de bacalau­reat (com­pe­tente lingvis­tice intr-​o limba straina), can­di­datii pot fi admisi la uni­ver­si­tati straine si foarte impor­tant, con­sti­tuie o diploma cu mare val­oare in CV, la anga­jare.

Îi aștep­tăm pe toți cei intere­sați să se înscrie la SEC­RE­TARIAT cu copia după cartea de iden­ti­tate și taxa afer­entă exa­m­enu­lui ales.

În fiecare sesiune de exam­ene se acordă reduc­eri la anu­mite exam­ene și ele­vii își pot alege perechea pen­tru exa­m­enul oral.

Pen­tru infor­mații supli­mentare, puteți con­tacta pro­fe­sorul coor­do­na­tor al centrului:

prof. Mirela Maresi – This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.