Ben­e­fi­ciari ai Pro­gra­mu­lui naţional de pro­tecţie socială “Bani de liceu” sunt ele­vii care se află în întreţinerea famili­ilor al căror venit brut lunar pe mem­bru de fam­i­lie real­izat în ultimele 3 luni ante­rioare depunerii cererii este de max­i­mum 500 lei (iunie, iulie, august), pre­cum şi ele­vii care ben­e­fi­ci­ază de o măsură de pro­tecţie ori aflaţi sub tutelă sau curatelă, în cazul respec­tării condiţiei de venit.

 

Leg­is­lație: