Colegiul National |dq|Ion Creanga|dq|
Sala de curs
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii

Ben­e­fi­ciari ai Pro­gra­mu­lui naţional de pro­tecţie socială “Bani de liceu” sunt ele­vii care se află în întreţinerea famili­ilor al căror venit brut lunar pe mem­bru de fam­i­lie real­izat în ultimele 3 luni ante­rioare depunerii cererii este de max­i­mum 500 lei (iunie, iulie, august), pre­cum şi ele­vii care ben­e­fi­ci­ază de o măsură de pro­tecţie ori aflaţi sub tutelă sau curatelă, în cazul respec­tării condiţiei de venit.

Leg­is­lație:

Unpub­lished

Impor­tant!

Infor­mații privind înscrierea în clasa a IX-​a, aici.

De reținut: La Colegiul Național ION CRE­ANGĂ cur­surile se des­fășoară în două schim­buri, cu ore de 50 de minute și 10 minute pauză, astfel:

 • schim­bul I (8:0013:50) — clasele a XI-​a și a XII-​a;
 • schim­bul II (14:0019:50) — clasele a IX-​a și a X-​a.

Cri­terii de admitere/​departajare pen­tru clasele cu specializările:

 • matem­at­ică — infor­mat­ică, inten­siv informatică;
 • ști­ințe ale naturii (cu studiul lim­bii japoneze, limba mod­ernă 2);
 • filolo­gie, inten­siv limba japoneză.

Exam­enele de cori­gență se vor susține în perioada 1525 iulie. Plan­i­fi­carea exam­enelor de cori­gență, aici.

Datorită număru­lui mare de burse, încasarea aces­tora se va face săp­tămâna viitoare, după urmă­torul program:

 • Luni, 24 iunie, între orele 11:0016:00 — ele­vii claselor a IX-​a
 • Marți, 25 iunie, între orele 9:0016:00 — ele­vii claselor a X-​a
 • Mier­curi, 26 iunie, între orele 9:0016:00 –ele­vii claselor a XI-​a
 • Joi, 27 iunie, între orele 9:0016:00 — ele­vii claselor a XII-​a

(Orice mod­i­fi­care a aces­tui pro­gram va fi anunțată în prealabil.)

Ele­vii ben­e­fi­ciari ai burselor:

sigla

Sim­pozionul con­curs “Creangă…prin ști­ințe” se va des­fășura luni, ora 10, la Sala de Fes­tiv­ități a Colegiului.

Rezul­tatele concursului

 • Pre­mii la secți­unea 1– par­tic­i­pare indi­rectă, aici.
 • Ele­vii pre­mi­ați la secți­u­nile 2 și 3 — par­tic­i­pare directă, aici.

pen­tru acor­darea unui aju­tor finan­ciar în ved­erea stim­ulării achiz­iționării de cal­cu­la­toare se va derula și în anul 2019. Detalii, aici.