O nouă recunoaștere a C.N. „Ion Cre­angă”

Mier­curi, 16 sep­tem­birie 2015, Colegiul Național ”Ion Cre­angă” a fost pre­miat de către ambasadorul Japoniei, Keiji Yamamoto. Dis­tincția, ven­ită din partea min­istru­lui japonez al Afac­er­ilor Externe, este o recunoaștere a ”efor­turilor depuse în ceea ce privește pro­movarea cul­turii nipone în România”.

Iată arti­colul pub­li­cat pe site-​ul Agenției Naționale de Presă AGERPRES:

Con­stan­tin Chiriac și Colegiul Național “Ion Cre­angă” au primit pre­mii din partea min­istru­lui japonez de Externe

Direc­torul Fes­ti­val­u­lui Inter­național de Teatru de la Sibiu (FITS), Con­stan­tin Chiriac, și Colegiul Național “Ion Cre­angă” au primit pre­mii din partea min­istru­lui japonez al Afac­er­ilor Externe, dis­tincți­ile fiind înmâ­nate în cadrul unei cer­e­monii, mier­curi, la reșed­ința ambasadoru­lui nipon la București.

alt

Gazda eveni­men­tu­lui a fost ambasadorul Japoniei Keiji Yamamoto, care a sub­liniat că pre­mi­ile acor­date atât insti­tuției de învățământ, cât și direc­toru­lui FITS reprez­intă un semn al aprecierii pen­tru efor­turile depuse în ceea ce privește pro­movarea cul­turii nipone în România.

Potrivit diplo­mat­u­lui, Colegiul Național “Ion Cre­angă” este sin­gura insti­tuție de învățământ pre­uni­ver­si­tar din Româ­nia în care limba japoneză este stu­di­ată ca materie de spe­cial­i­tate încă din 1996. În prezent, numărul elevilor care stu­di­ază japoneza la acest colegiu este peste 200.

Direc­toarea colegiu­lui, Flor­ica Alexan­drescu, a sub­liniat că această dis­tincție onore­ază insti­tuția pe care o reprez­intă, dar o și obligă să aibă rezul­tate exce­lente în viitor. “Este un pre­miu impor­tant, poate cea mai impor­tantă recunoaștere a noas­tră”, a declarat Alexan­drescu, amintind că prima clasă de limba japoneză a liceu­lui, la jumă­tatea anilor ’90, avea 14 elevi. Ea a amintit că la colegiul bucureștean se orga­nizează anual eveni­mente ded­i­cate cul­turii japoneze.

Ambasadorul Japoniei a vor­bit, de aseme­nea, despre impli­carea lui Con­stan­tin Chiriac atât ca direc­tor al FITS, cât și ca direc­tor al Teatru­lui “Radu Stanca” din Sibiu în colab­o­rarea cu artiștii japonezi, pre­miul min­istru­lui de Externe nipon fiind “un semn de apreciere” pen­tru aceste eforturi.

Keiji Yamamoto a amintit că Teatrul “Radu Stanca” este invi­tat, luna viitoare, la Tokyo Met­ro­pol­i­tan, cu spec­ta­colele “Oedip” și “Călă­tori­ile lui Gul­liver”. De aseme­nea, pe 19 octombrie Fes­ti­valul Inter­național de Teatru de la Sibiu va primi și Pre­miul Fun­dației Japonia, a punc­tat diplomatul.

La prim­irea pre­mi­u­lui, Con­stan­tin Chiriac a evi­dențiat că, pen­tru el, cei mai impor­tanți sunt oamenii cu care a colab­o­rat de-​a lun­gul tim­pu­lui. “Româ­nia primește azi recunoaș­teri în dome­niul cul­turii și al edu­cației. Cred că e un semn de sănă­tate, dar și un semn de între­bare refer­i­tor la încotro mergem”, a spus direc­torul Teatru­lui “Radu Stanca”.

Sun­tem aici să săr­bă­torim nu lucrurile pe care le-​am împlinit, ci pe cele pe care vrem să le împlinim”, a adău­gat Chiriac, spunând că, pen­tru el, colab­o­rarea între Româ­nia și Japonia a însem­nat mereu “căutarea exce­lenței”. El a amintit că prima com­panie de teatru japoneză a urcat pe scena Teatru­lui “Radu Stanca” în 1991. De atunci, peste 60 de trupe de teatru au mers la Sibiu. Din 2007 a fost con­ceput un pro­gram de prim­ire a vol­un­tar­ilor japonezi, iar din 2012 a fost încheiat un Acord de Pri­ete­nie între Sibiu și orașul Takayama.

Min­istrul Afac­er­ilor Externe a pre­miat, în total, 116 per­son­al­ități și 39 de orga­ni­za­ții din întreaga lume. Printre per­son­al­itățile române ce au primit această dis­tincție de-​a lun­gul tim­pu­lui se numără Angela Hon­dru (2008) și Ion Caramitru (2011).

pre­lu­are AGERPRES