Colegiul Național ”Ion Cre­angă” a fost desem­nat de către Biroul de Infor­mare al Par­la­men­tu­lui Euro­pean Liceul Euro­pean al Anului.

Con­cur­sul Liceul Euro­pean al Anu­lui a fost orga­ni­zat în perioada octombrie-noiembrie 2013 de către Biroul de Infor­mare al Par­la­men­tu­lui Euro­pean in Româ­nia (BIPE) și a impli­cat opt din cele mai per­for­mante licee din București, selec­tate în funcție de medi­ile la exam­enele de admitere și bacalau­reat: Colegiul Național “Sfân­tul Sava”, Colegiul Național “Mihai Viteazul”, Colegiul Național “Ghe­o­rghe Lazăr”, Colegiul Național Bil­ingv “George Coșbuc”, Colegiul Național “Grig­ore Moisil”, Colegiul Național “Ion Cre­angă”, Colegiul Național “Can­temir Vodă” și Colegiul Eco­nomic “Vir­gil Madgearu”. Fiecare liceu a fost reprezen­tat de o echipă for­mată din patru elevi, din clasele a XI-a și a XII-a, coor­don­ați de un cadru didactic.

Com­petiția s-a des­fășu­rat în trei etape: o etapă pre­lim­i­nară, în urma căreia s-au cal­i­fi­cat patru licee; semi­fi­nala, în urma căreia au rămas în con­curs doar două licee; și etapa finală. În aceste etape au fost tes­tate cunoșt­ințele elevilor cu privire la Par­la­men­tul Euro­pean și laU­ni­unea Euro­peană, pre­cum și capac­i­tatea aces­tora de a argu­menta pro­priul punct de vedere cu privire la diferitele politici și iniția­tive ale Par­la­men­tu­lui Euro­pean. O altă com­po­nentă impor­tantă a con­cur­su­lui a fost pro­movarea pe pag­ina de Face­book a Biroului de Infor­mare al Par­la­men­tuui Euro­pean, fiecare echipă având opor­tu­ni­tatea de a obține voturi de susținere din partea pri­ete­nilor, colegilor sau fam­i­liei, trans­for­mate ulte­rior în puncte.

Echipa Colegiu­lui Național ”Ion Cre­angă” a fost for­mată din Simona Dîr­leci, Laura Mer­lan, Andreea Anghel și Raluca Pironi, patru eleve cu per­for­manțe deosebite, atât în ceea ce privește activ­itățile șco­lare, cât și activ­itățile extraș­co­lare. Ele au fost coor­do­nate de către pro­fe­sor Sylvia Bur­caș, con­silierul educa­tiv al colegiului.

În etapa pre­lim­i­nară a con­cur­su­lui, care a avut loc pe 1 noiem­brie, Colegiul Național ”Ion Cre­angă” a câști­gat în fața Colegiu­lui Național Bil­ingv ”George Coșbuc”, calificându-se ast­fel în semi­fi­nală. Semi­fi­nala s-a des­fășu­rat pe 15 noiem­brie, iar echipa Colegiu­lui Național ”Ion Cre­angă” a câști­gat din nou, de data aceasta în fața Colegiu­lui Național ”Mihai Viteazul”.

Marea finală a avut loc în data de 25 noiem­brie, la Colegiul Național ”Sfân­tul Sava”, al doilea final­ist al con­cur­su­lui. Com­petiția a fost foarte strânsă, dar pregătirea temeinică a echipei Colegiu­lui Național ”Ion Cre­angă” și susținerea deosebită de care s-a bucu­rat pe pag­ina de votare au fost deci­sive: Colegiul Național ”Ion Cre­angă” a fost desem­nat de către Biroul de Infor­mare al Par­la­men­tu­lui Euro­pean Liceul Euro­pean al Anu­lui. Pre­miul pen­tru echipa câștigă­toare este o viz­ită de trei zile la sediul Par­la­men­tu­lui Euro­pean de la Burxelles.

Măr­turii ale echipei câștigătoare:

«Opt licee, patru mem­bri ai fiecărei echipe, coor­don­ați de pro­fe­sori com­pe­tenți, două broșuri infor­ma­tive despre Par­la­men­tul Euro­pean și un juriu. Așa a inceput con­cur­sul “Liceul Euro­pean al Anu­lui”, o expe­riență cu totul unică și de neui­tat. Reg­ulile inedite, mate­ri­alul nou, necunos­cut nouă până atunci, ne-a cap­tat atenția și ne-a făcut să ne dorim să aflăm mai mult, să ne infor­măm, să învățăm și, în final, să câștigăm. În urma aces­tei com­petiții, care și-a lăsat pro­fund amprenta asupra mea, mi-am deschis ochii spre lucrurile care se petrec în jurul meu și cărora nu le acor­dam inainte impor­tanță.» (Laura Mer­lan)

«Orga­ni­zarea aces­tui con­curs a fost o iniția­tivă remar­ca­bilă, deoarece ne-a moti­vat să învățăm lucuri cu care noi nu intrăm în con­tact zi de zi și care, în mod nor­mal, nu ne-ar fi trezit intere­sul. Lupta strânsă pe care am purtat-o pe par­cur­sul aces­tui con­curs, cu trei licee foarte put­er­nice, ne-a învățat că sun­tem egali, că toți pornim de la ace­lași nivel și că esențiale sunt impli­carea, ambiția, per­se­v­erența și capac­i­tatea de a ne auto­e­valua obiec­tiv în fiecare clipă, raportându-ne la efor­tul depus atât indi­vid­ual, cât și colec­tiv, în cadrul unei echipe. De aseme­nea, am descoperit că suc­ce­sul nu a venit doar ca o con­secință a studi­u­lui apro­fun­dat, ci și ca un rezul­tat al implicării deosebite din partea liceu­lui, care ne-a susținut și ne-a încu­ra­jat pe tot par­cur­sul com­petiției. Sun­tem foarte bucuroase că, prin reușita noas­tră, Colegiul Național ”Ion Cre­angă” a primit titlul de ”Liceul Euro­pean al Anu­lui”!»(Simona Dîr­leci)

 

ARTI­COLE ÎN PRESĂ:

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Educatie/Colegiul+Ion+Creanga+din+Bucuresti+a+fost+desemnat+Liceul+europe

http://stiri.tvr.ro/colegiul-national-ion-creanga-a-castigat-concursul-liceul-european-al-anului_37570.html

http://adevarul.ro/educatie/scoala/video-colegiul-national-ion-creanga-desemnat-liceul-european-anului-1_52946abfc7b855ff563e34ec/index.html

http://www.romaniatv.net/un-colegiu-din-bucuresti-a-castigat-concursul-liceul-european-al-anului_110854.html

http://www.ziuanews.ro/stiri/colegiul-national-ion-creanga-din-bucuresti-liceul-european-al-anului-108751

http://www.evz.ro/detalii/stiri/un-colegiu-din-bucuresti-a-fost-desemnat-liceul-european-al-anului-vezi-ce-a-primit-ech-1069673.html

http://www.jurnalulbucurestiului.ro/colegiul-national-ion-creanga-liceul-european-al-anului/

http://www.curentul.ro/2013/index.php/2013112793874/Social/Colegiul-Ion-Creanga-din-Bucuresti-a-fost-desemnat-Liceul-european-al-anului.html

http://ro.stiri.yahoo.com/colegiul-ion-creang%C4%83-din-bucure%C8%99ti-fost-desemnat-liceul-084931943.html