Colegiul National |dq|Ion Creanga|dq|
Sala de curs
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii

Colegiul Național ”Ion Cre­angă” a fost desem­nat de către Biroul de Infor­mare al Par­la­men­tu­lui Euro­pean Liceul Euro­pean al Anului.

alt

Con­cur­sul Liceul Euro­pean al Anu­lui a fost orga­ni­zat în perioada octombrie-​noiembrie 2013 de către Biroul de Infor­mare al Par­la­men­tu­lui Euro­pean in Româ­nia (BIPE) și a impli­cat opt din cele mai per­for­mante licee din București, selec­tate în funcție de medi­ile la exam­enele de admitere și bacalau­reat: Colegiul Național “Sfân­tul Sava”, Colegiul Național “Mihai Viteazul”, Colegiul Național “Ghe­o­rghe Lazăr”, Colegiul Național Bil­ingv “George Coșbuc”, Colegiul Național “Grig­ore Moisil”, Colegiul Național “Ion Cre­angă”, Colegiul Național “Can­temir Vodă” și Colegiul Eco­nomic “Vir­gil Madgearu”. Fiecare liceu a fost reprezen­tat de o echipă for­mată din patru elevi, din clasele a XI-​a și a XII-​a, coor­don­ați de un cadru didactic.

Com­petiția s-​a des­fășu­rat în trei etape: o etapă pre­lim­i­nară, în urma căreia s-​au cal­i­fi­cat patru licee; semi­fi­nala, în urma căreia au rămas în con­curs doar două licee; și etapa finală. În aceste etape au fost tes­tate cunoșt­ințele elevilor cu privire la Par­la­men­tul Euro­pean și laU­ni­unea Euro­peană, pre­cum și capac­i­tatea aces­tora de a argu­menta pro­priul punct de vedere cu privire la diferitele politici și iniția­tive ale Par­la­men­tu­lui Euro­pean. O altă com­po­nentă impor­tantă a con­cur­su­lui a fost pro­movarea pe pag­ina de Face­book a Biroului de Infor­mare al Par­la­men­tuui Euro­pean, fiecare echipă având opor­tu­ni­tatea de a obține voturi de susținere din partea pri­ete­nilor, colegilor sau fam­i­liei, trans­for­mate ulte­rior în puncte.

Echipa Colegiu­lui Național ”Ion Cre­angă” a fost for­mată din Simona Dîr­leci, Laura Mer­lan, Andreea Anghel și Raluca Pironi, patru eleve cu per­for­manțe deosebite, atât în ceea ce privește activ­itățile șco­lare, cât și activ­itățile extraș­co­lare. Ele au fost coor­do­nate de către pro­fe­sor Sylvia Bur­caș, con­silierul educa­tiv al colegiului.

alt

În etapa pre­lim­i­nară a con­cur­su­lui, care a avut loc pe 1 noiem­brie, Colegiul Național ”Ion Cre­angă” a câști­gat în fața Colegiu­lui Național Bil­ingv ”George Coșbuc”, calificându-​se ast­fel în semi­fi­nală. Semi­fi­nala s-​a des­fășu­rat pe 15 noiem­brie, iar echipa Colegiu­lui Național ”Ion Cre­angă” a câști­gat din nou, de data aceasta în fața Colegiu­lui Național ”Mihai Viteazul”.

Marea finală a avut loc în data de 25 noiem­brie, la Colegiul Național ”Sfân­tul Sava”, al doilea final­ist al con­cur­su­lui. Com­petiția a fost foarte strânsă, dar pregătirea temeinică a echipei Colegiu­lui Național ”Ion Cre­angă” și susținerea deosebită de care s-​a bucu­rat pe pag­ina de votare au fost deci­sive: Colegiul Național ”Ion Cre­angă” a fost desem­nat de către Biroul de Infor­mare al Par­la­men­tu­lui Euro­pean Liceul Euro­pean al Anu­lui. Pre­miul pen­tru echipa câștigă­toare este o viz­ită de trei zile la sediul Par­la­men­tu­lui Euro­pean de la Burxelles.

alt

Măr­turii ale echipei câștigătoare:

«Opt licee, patru mem­bri ai fiecărei echipe, coor­don­ați de pro­fe­sori com­pe­tenți, două broșuri infor­ma­tive despre Par­la­men­tul Euro­pean și un juriu. Așa a inceput con­cur­sul “Liceul Euro­pean al Anu­lui”, o expe­riență cu totul unică și de neui­tat. Reg­ulile inedite, mate­ri­alul nou, necunos­cut nouă până atunci, ne-​a cap­tat atenția și ne-​a făcut să ne dorim să aflăm mai mult, să ne infor­măm, să învățăm și, în final, să câștigăm. În urma aces­tei com­petiții, care și-​a lăsat pro­fund amprenta asupra mea, mi-​am deschis ochii spre lucrurile care se petrec în jurul meu și cărora nu le acor­dam inainte impor­tanță.» (Laura Mer­lan)

«Orga­ni­zarea aces­tui con­curs a fost o iniția­tivă remar­ca­bilă, deoarece ne-​a moti­vat să învățăm lucuri cu care noi nu intrăm în con­tact zi de zi și care, în mod nor­mal, nu ne-​ar fi trezit intere­sul. Lupta strânsă pe care am purtat-​o pe par­cur­sul aces­tui con­curs, cu trei licee foarte put­er­nice, ne-​a învățat că sun­tem egali, că toți pornim de la ace­lași nivel și că esențiale sunt impli­carea, ambiția, per­se­v­erența și capac­i­tatea de a ne auto­e­valua obiec­tiv în fiecare clipă, raportându-​ne la efor­tul depus atât indi­vid­ual, cât și colec­tiv, în cadrul unei echipe. De aseme­nea, am descoperit că suc­ce­sul nu a venit doar ca o con­secință a studi­u­lui apro­fun­dat, ci și ca un rezul­tat al implicării deosebite din partea liceu­lui, care ne-​a susținut și ne-​a încu­ra­jat pe tot par­cur­sul com­petiției. Sun­tem foarte bucuroase că, prin reușita noas­tră, Colegiul Național ”Ion Cre­angă” a primit titlul de ”Liceul Euro­pean al Anu­lui”!»(Simona Dîr­leci)

ARTI­COLE ÎN PRESĂ:

http://​www​.digi24​.ro/​S​t​i​r​i​/​D​i​g​i​24​/​A​c​t​u​a​l​i​t​a​t​e​/​E​d​u​c​a​t​i​e​/​C​o​l​e​g​i​u​l​+​I​o​n​+​C​r​e​a​n​g​a​+​d​i​n​+​B​u​c​u​r​e​s​t​i​+​a​+​f​o​s​t​+​d​e​s​e​m​n​a​t​+​L​i​c​e​u​l​+​e​u​r​o​p​e

http://​stiri​.tvr​.ro/​c​o​l​e​g​i​u​l​-​n​a​t​i​o​n​a​l​-​i​o​n​-​c​r​e​a​n​g​a​-​a​-​c​a​s​t​i​g​a​t​-​c​o​n​c​u​r​s​u​l​-​l​i​c​e​u​l​-​e​u​r​o​p​e​a​n​-​a​l​-​a​n​u​l​u​i​_​37570​.​h​t​m​l

http://​ade​varul​.ro/​e​d​u​c​a​t​i​e​/​s​c​o​a​l​a​/​v​i​d​e​o​-​c​o​l​e​g​i​u​l​-​n​a​t​i​o​n​a​l​-​i​o​n​-​c​r​e​a​n​g​a​-​d​e​s​e​m​n​a​t​-​l​i​c​e​u​l​-​e​u​r​o​p​e​a​n​-​a​n​u​l​u​i​-​1​_​52946​a​b​f​c​7​b​855​f​f​563​e​34​e​c​/​i​n​d​e​x​.​h​t​m​l

http://​www​.roma​ni​atv​.net/​u​n​-​c​o​l​e​g​i​u​-​d​i​n​-​b​u​c​u​r​e​s​t​i​-​a​-​c​a​s​t​i​g​a​t​-​c​o​n​c​u​r​s​u​l​-​l​i​c​e​u​l​-​e​u​r​o​p​e​a​n​-​a​l​-​a​n​u​l​u​i​_​110854​.​h​t​m​l

http://​www​.ziuanews​.ro/​s​t​i​r​i​/​c​o​l​e​g​i​u​l​-​n​a​t​i​o​n​a​l​-​i​o​n​-​c​r​e​a​n​g​a​-​d​i​n​-​b​u​c​u​r​e​s​t​i​-​l​i​c​e​u​l​-​e​u​r​o​p​e​a​n​-​a​l​-​a​n​u​l​u​i​-​108751

http://​www​.evz​.ro/​d​e​t​a​l​i​i​/​s​t​i​r​i​/​u​n​-​c​o​l​e​g​i​u​-​d​i​n​-​b​u​c​u​r​e​s​t​i​-​a​-​f​o​s​t​-​d​e​s​e​m​n​a​t​-​l​i​c​e​u​l​-​e​u​r​o​p​e​a​n​-​a​l​-​a​n​u​l​u​i​-​v​e​z​i​-​c​e​-​a​-​p​r​i​m​i​t​-​e​c​h​-​1069673​.​h​t​m​l

http://​www​.jur​nalul​bu​curestiu​lui​.ro/​c​o​l​e​g​i​u​l​-​n​a​t​i​o​n​a​l​-​i​o​n​-​c​r​e​a​n​g​a​-​l​i​c​e​u​l​-​e​u​r​o​p​e​a​n​-​a​l​-​a​n​u​l​u​i​/

http://​www​.curen​tul​.ro/​2013​/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​2013112793874​/​S​o​c​i​a​l​/​C​o​l​e​g​i​u​l​-​I​o​n​-​C​r​e​a​n​g​a​-​d​i​n​-​B​u​c​u​r​e​s​t​i​-​a​-​f​o​s​t​-​d​e​s​e​m​n​a​t​-​L​i​c​e​u​l​-​e​u​r​o​p​e​a​n​-​a​l​-​a​n​u​l​u​i​.​h​t​m​l

http://ro.stiri.yahoo.com/colegiul-ion-creang%C4%83-din-bucure%C8%99ti-fost-desemnat-liceul-084931943.html