Colegiul National “Ion Creanga“
Sala de curs
Pre­mi­ile nu ne ocolesc!
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii

CN ION CRE­ANGĂ va ben­e­fi­cia de un lab­o­ra­tor IT dotat cu 26 cal­cu­la­toare per­for­mante și o tablă inter­ac­tivă

Colegiul Ion Cre­angă a tre­cut selecţi­ile real­izate în cadrul proiec­tu­lul “Pro­movarea și susținerea exce­lenței în edu­cație prin dez­voltarea com­pe­tențelor în dis­ci­plina Tehnolo­gia Infor­mației”, al Min­is­teru­lui Edu­caţiei. Proiec­tul are ca obiec­tiv asig­u­rarea condiți­ilor optime de pregătire și dez­voltare a elevilor din clasele IXXIII capa­bili de per­for­manțe înalte (pro­fil matem­at­ică — infor­mat­ică), prin înfi­ințarea și oper­ațion­alizarea unor Cen­tre de Exce­lență în Tehnolo­gia Informației.

Prin inter­mediul aces­tui proiect deru­lat de Min­is­terul Edu­cației Naționale, cu spri­jinul Guver­nu­lui Japoniei, fiecare cen­tru va ben­e­fi­cia de un lab­o­ra­tor IT dotat cu 26 cal­cu­la­toare per­for­mante și o tablă interactivă.

Pen­tru a fi eli­gi­bilă, fiecare uni­tate șco­lară intere­sată a trans­mis ISMB o scrisoare de intenție prin care își asumă un pro­gram deschis de cel puțin 10 ore/​săptămână adresat copi­ilor din comu­ni­tate intere­sați să par­ticipe la activ­ități, pe o durată de cel puțin doi ani de la data punerii in funcți­une a cen­tru­lui. Activ­itățile vor implica în mod direct copiii. Fiecare cadru didactic-​resursă va asigura for­marea a min­i­mum 10 pro­fe­sori la nivel local, pe struc­tura cur­su­lui furnizat de către experții japonezi. Aceș­tia vor fi con­sid­er­ați, la rân­dul lor, persoane-​resursă pen­tru activ­i­tatea cen­tru­lui și pot real­iza activ­ități de pregătire cu pro­priii elevi, pe baza cunoșt­ințelor asim­i­late în cadrul pro­gra­mu­lui de instruire.

“Imple­mentarea proiec­tu­lui „Pro­movarea și susținerea exce­lenței în edu­cație prin dez­voltarea com­pe­tențelor în dis­ci­plina Tehnolo­gia Infor­mației” pornește de la mod­elul japonez de a preda această dis­ci­plină și de la nece­si­tatea înfi­ințării în țara noas­tră a unor licee-​CETI care să ofere elevilor o pregătire avansată, cal­i­fi­cată și cen­trată pe apti­tu­dinile și nevoile lor de instru­ire, respec­tiv pe stim­u­la­rea creativității”.

Rezul­tate selecție

Nou! Clasele a IX–a, an șco­lar 20172018

Nou! Rezul­tatele tes­tu­lui de limba engleză din 18 iulie 2017

Pen­tru alte infor­mații, viz­itați secți­unea Admitere → Admitere 2017.

5 licee — 5 muzee este un pro­gram edu­caţional ded­i­cat elevilor de liceu, prin care se doreşte încu­ra­jarea par­ticipării tiner­ilor la man­i­festări cul­tur­ale prin declanşarea unei serii de vizite la câteva muzee din Bucureşti şi gener­area unui con­curs între 5 licee din capitală.

Read more: 5 licee 5 muzee

amb american 4

amb american 3

Curajul, lib­er­tatea și lupta pen­tru drep­turile civile egale au fost unele din val­o­rile președ­inției lui John F. Kennedy, iar omul politic amer­i­can reprez­intă și astăzi “o sursă” de inspi­rație în plan național și inter­național, a declarat marți, ambasadorul SUA la București, Hans Klemm, la Bib­lioteca Națion­ală, la vernisajul expoz­iției de fotografie “Un vizionar amer­i­can: Viața și vre­murile lui John F. Kennedy”

Aici, in holul Bib­liotecii Nationale, s-​a intal­nit si cu noi, elevi si pro­fe­sori ai Colegiu­lui National Ion Cre­anga, dupa dis­cur­sul inspi­rat al lui Can Șimșek (10 B)

odyssey

Am obt­inut Locul I la con­cur­sul internațional

“Odyssey of the mind Euro­fest 2017″ in Belarus, unde Româ­nia a fost reprezen­tată de o echipă for­mată din elevi ai Colegiu­lui National “Ion Cre­angă”! Felicitări!!!

PROUD OF OUR STUDENTS!