Colegiul National “Ion Creanga“
Sala de curs
Pre­mi­ile nu ne ocolesc!
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii

New

brosura

balul 2017

Hai cu noi în Japonia! Ți-​am pregătit o seară mem­o­ra­bilă ală­turi de gheișe fru­moase, ninja și samu­rai.

パ-​ティ-​に来てね!
楽しみです!

Vino ală­turi de noi la cel mai tare bal de boboci din acest sezon!
Am pregătit multe sur­prize ală­turi de spon­sori și parteneri, care împre­ună cu secția de japoneză din liceul nos­tru vor ajuta ca aceasta să fie cea mai tare petre­cere tem­at­ică!

12 noiem­brie, ora 18.00, CLUB BOA
Spe­cial Guest: IRINA RIMES

femeile in IT

Isto­ria colegiu­lui nos­tru

Colegiul National “Ion Cre­anga” — Istoric

altLiceul “Ion Cre­anga” este nou prin aspec­tul sau, prin con­di­ti­ile mate­ri­ale de care dis­pune, cu sali de clasa lumi­noase si spa­tioase, mobilier, lab­o­ra­toare, cab­i­nete etc.

Apari­tia liceu­lui nos­tru este con­secinta fireasca a dez­voltarii eco­nom­ice si sociale din perioada 19221928. In intreaga tara, ca expre­sie a aces­tei sit­u­atii, apar insti­tu­tii de invata­mant si cul­tura. Pe langa liceele de bai­eti sau liceele mixte, se solicita tot mai mult infi­intarea liceelor de fete. Con­tem­po­ran cu liceul nos­tru este si liceul nr.15 Iulia Hasdeu.

Con­statand dupa graiul doc­u­mentelor vremii, ini­tia­tiva infi­in­tarii liceu­lui nos­tru apartine cetate­nilor din acest sec­tor, care au con­sti­tuit un comitet ce avea ca presed­inte pe prof. Dr. Chris­t­ian Musce­leanu, con­fer­en­tiar la uni­ver­si­tatea din Bucuresti, care a intre­prins o serie de masuri pen­tru creearea aces­tui locas de cultura.

Unul din motivele sustinute de comite­tul sco­lar de atunci, in cererile adresate Min­is­teru­lui Instruc­tiu­nii Pub­lice, a fost acela ca mar­ile licee din cap­i­tala erau con­stru­ite fie in cen­trul ora­su­lui, fie in cartiere de elita, in timp ce cele mar­ginase erau lip­site de aseme­nea edi­fi­ciu. Acest aspect a fost recunos­cut in decizia emisa la 25 august 1926 de catre Min­is­terul Instruc­tiu­nii Pub­lice, prin care s-​a hotarat infi­intarea liceu­lui nos­tru, incepand cu data de 1 sep­tem­brie a aceluiasi an.

Citeste mai mult!Istoria colegiu­lui nostru

Novem­ber 2017
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Select Match­ing Event
Show unpub­lished events?

JEvents Leg­end