Bad Request

Oferta edu­ca­tion­ala pen­tru anul sco­lar 20102011

Şcoala, pe lângă alţi fac­tori are un rol impor­tant în sta­bilirea val­o­rilor umane: dem­ni­tatea umană, drep­turile omu­lui şi ale copilu­lui, respon­s­abil­i­tatea şi respon­s­abi­lizarea tuturor celor impli­caţi în pro­ce­sul educaţional.

Provocările soci­etăţii con­tem­po­rane includ şi democ­ra­ti­zarea relaţi­ilor interu­mane, pregătirea tiner­ilor pen­tru o viaţă socială în care să se regăsească intere­sele majorităţii educabililor.

În anul şco­lar 20102011 Colegiul National Ion Cre­anga, işi prop­une îmbunătăţirea pro­ce­su­lui edu­caţional prin câteva măsuri:

 • – impli­carea fam­i­liei şi a comu­nităţii locale ca parteneri ai şcolii în rezolvarea prob­lemelor specifice;
 • – stim­u­la­rea par­ticipării elevilor la activ­ităţile şco­lare şi extraş­co­lare (olimpiade şcolare,concursuri,simpozioane,sesiuni de comu­nicări ştiinţifice)
 • – per­fecţionarea con­tinuă a cadrelor didac­tice pen­tru a core­spunde noilor cer­inţe ale societăţii.

Colegiul dis­pune la aceasta ora de un com­plex de resurse mate­ri­ale si umane care asigura din toate punctele de vedere con­di­ti­ile nece­sare unui nivel optim de instru­ire teo­ret­ica si aplica­tiva. Pe tot par­cur­sul dez­voltarii uni­tatii noas­tre de invata­mant am avut ca pri­or­i­tate, asig­u­rarea per­son­alu­lui didac­tic com­pe­tent si a bazei mate­ri­ale nece­sare atin­gerii obiec­tivelor legate de instru­irea teo­ret­ica si prac­tica si for­marii profesionale.

Per­son­alul didac­tic este reprezen­tat de cadre didac­tice foarte bine def­i­nite din punct de vedere pro­fe­sional fapt reflec­tat de rezul­tatele foarte bune ale absol­ven­tilor colegiu­lui. Baza mate­ri­ala, con­forma cu normele europene si stan­dard­ele nationale de spe­cial­i­tate, uti­lizata in salile de curs si lab­o­ra­toare per­mite un grad optim de edu­catie teo­ret­ica si instru­ire practica.

Colegiul National Ion Cre­anga, Bucuresti, este o struc­tura mod­erna, capa­bila sa ofere con­di­tii exce­lente pen­tru activ­i­tatile educa­tive. Prin mod­ern­izarea per­ma­nenta, design-​ul ergonomic, loca­tia si per­ma­nenta dez­voltare a dotarii de spe­cial­i­tate, sunt asig­u­rate con­di­tii optime de instru­ire si recreere a elevilor, devenind un habi­tat edu­ca­tional com­plet si com­plex la stan­darde europene si internationale.

Colegiul National Ion Cre­anga dis­pune de:

 • – Cadre didac­tice cu înaltă calificare;
 • – Bază mate­ri­ală adecvata;
 • – Cur­suri opţionale atractive;
 • – Cab­i­netele şi lab­o­ra­toare şcolii bine dotate;
 • – Activ­ităţi extraşcolare;
 • – Com­petiţii sportive;
 • – Asis­tenţă psihopedagogică;
 • – Rezul­tate bune obţinute de elevi la exam­enele finale de bacalaureat;
 • – Metodişti şi for­ma­tori în rân­dul cadrelor didactice ;
 • – Pre­ocu­parea con­stantă a cadrelor didac­tice pen­tru pro­movarea poz­i­tivă a imag­inii colegiului ;
 • – Per­sonal didac­tic intere­sat de per­fecţionarea continuă;
 • – Susţinerea elevilor cu potenţial în performanţă;
 • – Cen­trul de doc­u­mentare si infor­mare dotat la cele mai inalte standarde;
 • – Exis­tenta lab­o­ra­toarelor de infor­mat­ica cu acces la reteaua Internet;


Pen­tru anul sco­lar 20102011, Colegiul National Ion Cre­anga, prop­une urma­torul plan de sco­larizare pen­tru forma de invata­mant zi:

Pro­fil

Spe­cializare

Tip clasa

Nr. clase

Nr. elevi

Real

Matematica-​informatica

Normal

1

30

Real

Matematica-​informatica

Inten­siv informatica

1

30

Real

Matematica-​informatica

Inten­siv engleza

1

30

Real

Sti­inte ale naturii

Normal

1

30

Uman

Filologie

Normal

1

30

Uman

Filologie

Inten­siv franceza

1

30

Uman

Filologie

Inten­siv japoneza

1

30

Total

7

210

N.B. Actele nece­sare inscrierii pre­cum si for­mu­la­rele afer­ente, se gas­esc pe pag­ina Elevi\Consiliul elevilor

Admiterea in Colegiul National Ion Creanga

Cri­terii de inscriere:

inten­siv infor­mat­ica — test matematica+TIC

inten­siv engleza — test scris + oral

inten­siv franceza — test scris + oral

inten­siv japoneza — test engleza sau franceza scris + oral

Subiectele sunt din pro­grama stu­di­ata in clasele de gimnaziu.

Ele­vii respinsi la testele pen­tru clasele de inten­siv ‚raman in liceu la clasele fara intensiv.

Tes­tul bil­ingv este recunoscut.