Colegiul National |dq|Ion Creanga|dq|
Sala de curs
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii

Plan­i­fi­carea exam­enelor de difer­ențe în ved­erea transferurilor

LUNI, 6.09.2021, POT FI VIZION­ATE LUCRĂRILE DE CĂTRE ELEVI, ÎNSOȚIȚI DE UNUL DIN­TRE PĂRINȚI;

· NU se admit per­soane străine!

· Expli­cați­ile vor fi date de către pro­fe­sorii de specialitate;

· Cererile în ved­erea pro­gramării se pot depune online pe adresa colegiu­lui This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.;

· Acce­sul în școală, pt. vizionare, este per­mis doar în baza cărții de iden­ti­tate si cu respectarea tuturor normelor sanitare.

REZUL­TATELE TESTELOR IN VED­EREA TRANS­FER­URILOR PEN­TRU ANUL SCO­LAR 20212022

REZUL­TATELE TESTELOR SE VOR AFISA IN DATA DE 2 SEP­TEM­BRIE, ORA 14!

REPAR­TI­ZAREA ELEVILOR CARE SUSTIN TES­TUL IN VED­EREA TRANS­FER­U­LUI PEN­TRU ANUL ȘCO­LAR 20212022

(1 SEP­TEM­BRIE 2021)

 • Ele­vii vor avea acces în săli în inter­valul orar 9:309:45;
 • Ele­vii vor avea asupra lor Cartea de iden­ti­tate, instru­mente de scris si mască de pro­tecție;
 • Ele­vii întârzi­ați nu vor mai avea acces în săli după ora 9:45!

ANUNT TEST

CAL­EN­DAR

CERERE TRANS­FER CREANGA

CERERE TRANS­FER ALTE UNITATI

INFOR­MATII DESPRE TRANSFERURI

Model de test limba română tre­cere in cls x

Model de test matem­at­ica, pro­fil mate-​info tre­cere in cls x

Model de test matem­at­ica, pro­fil mate-​info tre­cere in cls XI

Model de test matem­at­ica, pro­fil sti­inte ale naturii tre­cere in cls x

14 sep­tem­brie 2020DESCHIDEREA ANU­LUI ȘCOLARClasele a IX-​a se vor prezenta la școală, neîn­soțiți de părinți, la Sala de Fes­tiv­ități a CN Ion Cre­angă; fiecare elev va primi un pachet cu 2 măști textile

 • Clasa a IX a A: ora 9:00
 • Clasa a IX a B: ora 10:00
 • Clasa a IX a C: ora 11:00
 • Clasa a IX a D: ora 12:00
 • Clasa a IX a E: ora 13:00
 • Clasa a IX a F: ora 14:00
 • Clasa a IX a G: ora 15:00
 • Clasa a IX a H: ora 16:00

Ele­vii tre­buie să respecte orele de intrare, ast­fel încât să se evite supra­punerea claselor; întâl­nirea cu dirig­in­tele va dura 50 minute.

Clasele a XII-​a vor veni la școală începând cu ora 9:30 Ele­vii vor fi aștep­tați de prof. dirig­inți și vor intra în sălile de clasă cunos­cute (excepție XII H care a fost mutată la eta­jul 3, într-​o sală mai mare, impusă de numărul mare de elevi înscriși).

Clasele a X-​a și a XI-​a vor avea deschiderea anu­lui șco­lar în for­mat online, cu pro­fe­sorii dirig­inți, uti­lizând plat­forma Webex.Director,

Prof. Flor­ica AlexandrescuNOU!!! Repar­ti­zarea can­di­daților pe spe­cial­izări și clase, aici.Pen­tru ele­vii repar­ti­zați în Colegiul Național „Ion Cre­angă’’, înscrierea în clasa a IX-​a se real­izează în perioada 1320 iulie 2020, în urmă­toarele vari­ante: (con­form OMEC nr.4317/21.05.2020)

 • On-​line pe adresa This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it. doc­u­mentele depuse vor fi scanate;
 • Prin poștă, cu con­fir­mare de prim­ire – doc­u­mentele se depun în copie;
 • Direct la sediul Colegiu­lui – numai cu pro­gra­mare la tel: 021 336 26 95 sau e-​mail This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.; în acest caz, pro­gra­mul înscrier­ilor va fi 09:0015:00;

În ultima zi a înscrier­ilor (20 iulie 2020) depunerea actelor se face până la ora 10:00.

Detalii ale pro­ce­durii de înscriere în clasa a IX-​a pot fi obținute con­sultând doc­u­mentele din secți­unea ADMITERE.

Pregătirea Colegiu­lui în ved­erea reîn­ceperii cur­surilor, în perioada 2 iunie-​12 iunie 2020

1

2 5