Colegiul National |dq|Ion Creanga|dq|
Sala de curs
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii

Istoric

Secţia de japoneză a Colegiu­lui Naţional „Ion Creangă”

Secţia de japoneză a Colegiu­lui Naţional „Ion Cre­angă” a fost înfi­inţată în anul 1996, iar în anii ce au tre­cut de atunci numărul elevilor dor­nici să studieze această limbă a cres­cut simţitor.

alt

Bib­lioteca secţiei a primit de-​a lun­gul anilor diferite don­aţii de carte, reuşind să întrunească ast­fel un număr impre­sio­n­ant de man­uale şco­lare şi alte cărţi pen­tru studiu inten­siv, reviste, dicţionare sau romane, dar pe lîngă toate aces­tea, cei de la japoneză se pot bucura şi de cîteva mate­ri­ale legate de cul­tura Japoniei, cum ar fi yukata, kimono, seturi de shodō (caligrafie japoneză), păpuşi, hâr­tie de origami, instru­mente muz­i­cale (koto, shamisen, flaut, tobă) şi multe altele.

Ele­vii care se înscriu la această secţie în ultimii ani sunt tot mai intere­saţi să înveţe limba japoneză, pen­tru că sunt pasion­aţi de anime sau manga, de cân­tece, drame sau romane, dar şi pen­tru că-​şi doresc să lucreze într-​o com­panie japoneză, să fie pro­fe­sori sau pur şi sim­plu să poată vorbi cu un japonez. Din aceste motive, în luna decem­brie a fiecărui an, susţin ates­tatul de limbă japoneză Nihongo Nōryoku Shiken, pen­tru care se pregătesc cu conşt­in­cioz­i­tate. În plus, la sfârşi­tul cla­sei a XII-​a, mai pot susţine ates­tatul de cul­tură japoneză.

Din feri­cire, secţia de japoneză a Colegiu­lui „Ion Cre­angă” ben­e­fi­ci­ază de tot mai multe burse în Japonia. Spre exem­plu, numai în anul 2010 două eleve au ple­cat în Japonia cu spri­jinul ambasadei (prima a ben­e­fi­ciat de o bursă de şase săp­tămâni iar cea de-​a doua stu­di­ază un semes­tru într-​o şcoală japoneză), iar alţi patru elevi ai cla­sei a IX-​a au petre­cut două săp­tămâni în Tōkyō, în cadrul pro­gra­mu­lui Hakuho Scheme for a Global Children’s Japan­ese Lan­guage Net­work, coor­do­nat de Aso­ci­aţia Pro­fe­so­rilor de Limbă Japoneză din Româ­nia. Pînă acum, din Româ­nia au fost selec­tate să par­ticipe la acest pro­gram două insti­tuţii unde se predă limba japoneză: Şcoala Gen­er­ală nr. 93 “Emil Racov­iţă” (Prof. Lavinia Barbu) şi Colegiul Naţional “Ion Cre­angă” (Prof. Andrada Bărbulescu).

Mai mult decât atât, în fiecare primă­vară ele­vii claselor de japoneză par­ticipă la Speech Con­test, un con­curs de dis­cur­suri în limba japoneză, la care le sunt tes­tate atât com­pe­tenţele lingvis­tice cît şi nat­u­raleţea, cre­ativ­i­tatea şi capac­i­tatea de a înţelege şi a se face înţe­les într-​o limbă străină.

În plus, ele­vii şi pro­fe­sorii aces­tei secţii par­ticipă la un număr mare de activ­ităţi extra-​şcolare, fie ca parteneri fie ca sim­pli priv­i­tori. Printre aces­tea se numără Con­venţia fanilor de anime şi manga Nijikon, Fes­ti­valul Otaku, Cupa Ambasadoru­lui la Go, fes­ti­val­uri orga­ni­zate de alte insti­tuţii la care se stu­di­ază limba japoneză, piese de teatru, con­certe, workshop-​uri, con­fer­inţe etc.

Deja o tradiţie este şi fes­ti­valul de cul­tură pe care secţia noas­tră îl orga­nizează în fiecare primă­vară, întrunind un număr mare de viz­ita­tori. Ele­vii se pregătesc pen­tru a putea susţine workshop-​uri de origami, kirigami, washi ningyō, shodō, ike­bana, desene, cos­play, arta kimono-​ului sau karaoke, iar în ultima zi a fes­ti­val­u­lui oferă par­tic­i­panţilor un spec­ta­col cu dansuri şi cân­tece japoneze, piese de teatru şi o paradă de kimono-​uri.

De aseme­nea, ne bucurăm de fiecare dată să primim spri­jinul Secţiei de Japoneză a Uni­ver­sităţii din Bucureşti, a Aso­ci­aţiei Pro­fe­so­rilor de Limbă Japoneză din Româ­nia, a Ambasadei Japoniei în Româ­nia şi a mul­tor altor insti­tuţii partenere, fără de care nu am reuşi să orga­nizăm şi nici să par­ticipăm la atâtea evenimente.

Studiul lim­bii japoneze este cu atât mai plă­cut cu cât în fiecare an ele­vii aces­tor clase se bucură de prezenţa unor vor­bitori nativi, care ne ajută la cur­suri dar şi la diferite activ­ităţi extra-​şcolare. De-​a lun­gul anilor ne-​au sprijinit:

  • Akiko SOBAKIRI (JICA-​JOCV)
  • Yoshiko TAKA­HASHI(JICA-​JOCV) vol­un­tar la Univ. Hyperion
  • Akiko GOTO (JICA-​JOCV)
  • Yoko MAT­SUMOTO (JICA-​JOCV)
  • Ayumi HAMADA (JICA-​JOCV)
  • Chiy­omi FUTA­MATA(JICAJOCV) vol­un­tar la Univ. Tehn. de Construcţii
  • Eri UTSUNOMIYA(Japan Foun­da­tion) lec­tor la Univ. Bucureşti
  • Yumiko MAT­SUMOTO(J-​CAT)
  • Mirai FUKAWA (Japan Foun­da­tion) lec­tor la Univ. Bucureşti – prezent
  • Set­suko SASAKI (J-​CAT) – prezent