Colegiul National “Ion Creanga“
Sala de curs
Pre­mi­ile nu ne ocolesc!
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii

Cen­trele de doc­u­mentare sunt def­i­nite ca cen­tre de resurse pluridis­ci­pli­nare, ca lab­o­ra­toare de infor­mare și de exper­i­mentare a noilor tehnologii puse la dis­poz­iția elevilor, a cadrelor didac­tice, pre­cum și a comu­nității locale.

Cen­trele de doc­u­mentare și infor­mare (CDI, potrivit abre­vierii) funcționează în unități de învățământ și sunt ame­na­jate și dotate con­form speci­fi­cu­lui aces­tora. Indifer­ent însă de speci­fi­cul școlii, fiecare cen­tru de doc­u­mentare și infor­mare tre­buie să cuprindă urmă­toarele spații: spațiul de prim­ire, spațiul lucrărilor doc­u­mentare, spațiul infor­matic, audiovizual, spațiul pro­fe­soru­lui doc­u­men­tarist, spațiul des­ti­nat activ­ităților de grup, pre­cum și spațiul rez­er­vat lec­turii de plăcere.

Un ast­fel de „lab­o­ra­tor” se gasește si in Colegiul Național Ion Creangă.

Arti­cole pub­li­cate de pro­fe­sorii noștri:

Arti­col despre metodele folosite in CDI

Arti­col despre ce inseamna pro­fe­sorul documentarist

Activ­i­tatile CDI