Colegiul National “Ion Creanga“
Sala de curs
Pre­mi­ile nu ne ocolesc!
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
Bad Request

Înscriere în clasa a IX-​a

ADMITERE ÎN CLASA A IX-​A

AN ŞCO­LAR 20182019

Înscrierea la clasa a IX-​a se real­izează în perioada 1013 iulie 2018,

după urmă­torul program:

 • Marți 10.07.2018 între orele 8:0017:00
 • Mier­curi 11.07.2018 între orele 8:0017:00
 • Joi 12.07.2019 între orele 8:0017:00
 • Vineri 13.07.2018 între orele 8:0017:00

Actele nece­sare pen­tru înscriere sunt următoarele:

 • dosar;
 • cer­erea de înscriere elib­er­ată de colegiu în momen­tul înscrierii;
 • cartea de iden­ti­tate elev– copie xerox;
 • cer­ti­fi­catul de naştere elev– copie xerox;
 • ade­v­er­inţă cu notele şi media gen­er­ală obţinute la Eval­u­area Naţion­ală din clasa a VIII-​a – doc­u­ment orig­i­nal elib­erat de şcoala de provenienţă;
 • foaia matri­colă pen­tru clasele V –VIII cu cal­cu­lul mediei gen­erale real­izat de şcoala de provenienţă;
 • fişa med­icală de la şcoala de provenienţă.

Notă:

 1. 1.În cazul în care ele­vii optează pen­tru clasa cu predare inten­sivă a lim­bii japoneze vor ataşa la dosar dovada cu media obţin­ută la tes­tul bilingv-​limba engleză susţinut în luna mai 2018.

 1. 2.Înscrierea elevilor în clasa de matem­at­ică infor­mat­ică inten­siv infor­mat­ică se va face ast­fel: va fi cal­cu­lată media între nota la matem­at­ică de la exa­m­enul de eval­u­are națion­ală și media gen­er­ală a claselor V-​VIII.

În caz de egal­i­tate a mediei, depar­ta­jarea se va face după media de admitere.

 1. 3.Înscrierea elevilor în clasa de ști­ințe ale naturii cu limba 2 japoneză se va face ast­fel: va fi cal­cu­lată media la ști­ințe (fiz­ică, chimie, biolo­gie), clasele V-​VIII.

În caz de egal­i­tate a mediei, depar­ta­jarea se va face după nota de la limba română de la exa­m­enul de eval­u­are națională.

 1. 4.Can­di­daţii care nu îşi depun dosarele de înscriere în perioada menţion­ată se con­sid­eră retraşi, iar locurile core­spun­ză­toare sunt declarate neocu­pate şi vor fi uti­lizate pen­tru rezolvarea cazurilor spe­ciale de către comisia judeţeană de admitere. Aceşti can­di­daţi vor fi repar­ti­zaţi de comisia de admitere judeţeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.

În perioada 05.01.201830.01.2018 Colegiul Național ION CRE­ANGĂ orga­nizează con­curs pen­tru ocu­parea unui post con­trac­tual (vacant) de SEC­RE­TAR UNI­TATE de ÎNVĂȚĂMÂNT.

Pen­tru detalii:

Nou! Rezul­tatele con­cur­su­lui, aici.

PRE­TRANS­FER

ANUNȚ

Perioada de depunere a cererilor pen­tru obținerea acor­du­lui de PRE­TRANS­FER, însoțite de actele pre­cizate în mod­elulde cerere este 16.04.201826.04.2018, astfel:

  • în perioada 1625 aprilie 2018 — în inter­valul orar 9.0017.00
  • JOI, 26 aprilie 2018– în inter­valul orar 9.0012.00.

Plan­i­fi­carea tezelor pen­tru semes­trul I, an șco­lar 20172018, vezi aici.