Colegiul National |dq|Ion Creanga|dq|
Sala de curs
Pre­mi­ile nu ne ocolesc!

NOU! (24 mai)

20 maiInfor­mații privind des­fășu­rarea exa­m­enu­lui bil­ingv, aici.

  • Pro­ce­dură oper­ațion­ală privind orga­ni­zarea și des­fășu­rarea probei de ver­i­fi­care a cunoșt­ințelor de limbă mod­ernă din cadrul ADMI­TERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂN­TUL LICEAL DE STAT pen­tru anul șco­lar 20192020

  • Model cerere de înscriere pen­tru par­tic­i­parea la pro­bele de apti­tu­dini sau la pro­bele de ver­i­fi­care a cunoşt­inţelor de limbă mod­ernă sau maternă
  • Model cerere de echivalare a probei de aptitudini