Colegiul National “Ion Creanga“
Sala de curs
Pre­mi­ile nu ne ocolesc!
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii

New

balul 2017

Hai cu noi în Japonia! Ți-​am pregătit o seară mem­o­ra­bilă ală­turi de gheișe fru­moase, ninja și samu­rai.

パ-​ティ-​に来てね!
楽しみです!

Vino ală­turi de noi la cel mai tare bal de boboci din acest sezon!
Am pregătit multe sur­prize ală­turi de spon­sori și parteneri, care împre­ună cu secția de japoneză din liceul nos­tru vor ajuta ca aceasta să fie cea mai tare petre­cere tem­at­ică!

12 noiem­brie, ora 18.00, CLUB BOA
Spe­cial Guest: IRINA RIMES

brosura

femeile in IT

5 licee — 5 muzee este un pro­gram edu­caţional ded­i­cat elevilor de liceu, prin care se doreşte încu­ra­jarea par­ticipării tiner­ilor la man­i­festări cul­tur­ale prin declanşarea unei serii de vizite la câteva muzee din Bucureşti şi gener­area unui con­curs între 5 licee din capitală.


Iata Colegiul National Ion Cre­angă în mass-​media cu proiec­tul “5 licee 5 muzee”!

Se urmareste atin­gerea urmă­toarelor obiective:
1. Pro­movarea respec­tu­lui pen­tru val­o­rile cul­tur­ale şi insti­tuţi­ile de cul­tură prin atragerea unui număr cât mai mare de elevi de liceu către muzee şi acce­sul la val­o­rile fun­da­men­tale culturale;
2. Pro­movarea şcolii ca insti­tuţie care doreşte să asig­ure for­marea con­tinuă şi com­pletă la stan­darde europene a elevilor, în per­spec­tiva real­izării unei cariere, înţelegând însă actul de cul­tură ca o com­pletare a cunoşt­inţelor şi abil­ităţilor acu­mu­late în mediul educaţional;
3. Oferirea unor metode alter­na­tive de petre­cere a tim­pu­lui liber pen­tru elevi
Novem­ber 2017
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Select Match­ing Event
Show unpub­lished events?

JEvents Leg­end