Colegiul National “Ion Creanga“
Sala de curs
Pre­mi­ile nu ne ocolesc!
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii

New

brosura

BURSELE PEN­TRU SEMES­TRUL I SE VOR DA MÂINE, 29 noiem­brie 2016, în jurul OREI 12!

Pen­tru sem I al anu­lui șco­lar 20162017 au fost apro­bate de către Con­sil­iul Local al Sec­toru­lui 4 un nr. de 123 burse de merit cu medie, con­form art.8 lit.a) din OMECTS nr.5576/07.10.2011 aces­tea fiind împărțite în mod pro­porțional, cu numărul elevilor de la real si uman, prin Hotărârea Con­sil­i­u­lui de Admin­is­traţie din data 26.09.2016.

Ast­fel, ultima medie pen­tru care se va primi bursa este :

  • Real este 9,43
  • Uman este 9,59.

Cuan­tu­mul burselor pen­tru acest semes­tru con­form Hotărârii nr. 116 adop­tată de Con­sil­iul Local al Sec­toru­lui 4 este urmatorul :

  • Burse de merit cu medie, con­form art.8 lit.a): 100 lei/​luna timp de 5 luni
  • Burse de studiu : 100 lei/​luna timp de 5 luni
  • Burse sociale : 100 lei/​luna timp de 5 luni
  • Burse de per­for­manță:350 lei/​luna timp de 5 luni

Nota : din cele 5 luni (sept., oct., noi., dec., ian.)-pe lunile sep­tem­brie si decem­brie şi ian­uarie se vor scădea zilele de vacanță.

Con­sil­iul Local al Sec­toru­lui 4 a alo­cat sume de bani pen­tru lunile :

  • sep­tem­brie
  • octombrie
  • noiem­brie

Pen­tru lunile decem­brie şi ian­uarie, banii vor intra ulte­rior, la o dată pe care o va decide Con­sil­iul Local Sec­tor 4.

Hotărârea Con­sil­i­u­lui Local privind bursele șco­lare pen­tru semes­trul I, an șco­lar 20162017, aici.

Sep­tem­ber 2017
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Select Match­ing Event
Show unpub­lished events?

JEvents Leg­end