Colegiul National |dq|Ion Creanga|dq|
Sala de curs
Pre­mi­ile nu ne ocolesc!

Admitere în clasa a IX-​a

NOU!!! Repar­ti­zarea can­di­daților pe spe­cial­izări și clase, aici.Pen­tru ele­vii repar­ti­zați în Colegiul Național „Ion Cre­angă’’, înscrierea în clasa a IX-​a se real­izează în perioada 1320 iulie 2020, în urmă­toarele vari­ante: (con­form OMEC nr.4317/21.05.2020)

 • On-​line pe adresa This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it. doc­u­mentele depuse vor fi scanate;
 • Prin poștă, cu con­fir­mare de prim­ire – doc­u­mentele se depun în copie;
 • Direct la sediul Colegiu­lui – numai cu pro­gra­mare la tel: 021 336 26 95 sau e-​mail This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.; în acest caz, pro­gra­mul înscrier­ilor va fi 09:0015:00;

În ultima zi a înscrier­ilor (20 iulie 2020) depunerea actelor se face până la ora 10:00.

Detalii ale pro­ce­durii de înscriere în clasa a IX-​a pot fi obținute con­sultând doc­u­mentele din secți­unea ADMITERE.

Pregătirea Colegiu­lui în ved­erea reîn­ceperii cur­surilor, în perioada 2 iunie-​12 iunie 2020

1

2 5

Ben­e­fi­ciari ai Pro­gra­mu­lui naţional de pro­tecţie socială “Bani de liceu” sunt ele­vii care se află în întreţinerea famili­ilor al căror venit brut lunar pe mem­bru de fam­i­lie real­izat în ultimele 3 luni ante­rioare depunerii cererii este de max­i­mum 500 lei (iunie, iulie, august), pre­cum şi ele­vii care ben­e­fi­ci­ază de o măsură de pro­tecţie ori aflaţi sub tutelă sau curatelă, în cazul respec­tării condiţiei de venit.

Leg­is­lație:


Nou Plan­i­fi­carea exam­enelor de difer­ență, aici.

Mod­ele de teste pen­tru trans­ferul elevilor

Unpub­lished

Impor­tant!

Infor­mații privind înscrierea în clasa a IX-​a, aici.

De reținut: La Colegiul Național ION CRE­ANGĂ cur­surile se des­fășoară în două schim­buri, cu ore de 50 de minute și 10 minute pauză, astfel:

 • schim­bul I (8:0013:50) — clasele a XI-​a și a XII-​a;
 • schim­bul II (14:0019:50) — clasele a IX-​a și a X-​a.

Cri­terii de admitere/​departajare pen­tru clasele cu specializările:

 • matem­at­ică — infor­mat­ică, inten­siv informatică;
 • ști­ințe ale naturii (cu studiul lim­bii japoneze, limba mod­ernă 2);
 • filolo­gie, inten­siv limba japoneză.

Exam­enele de cori­gență se vor susține în perioada 1525 iulie. Plan­i­fi­carea exam­enelor de cori­gență, aici.

Datorită număru­lui mare de burse, încasarea aces­tora se va face săp­tămâna viitoare, după urmă­torul program:

 • Luni, 24 iunie, între orele 11:0016:00 — ele­vii claselor a IX-​a
 • Marți, 25 iunie, între orele 9:0016:00 — ele­vii claselor a X-​a
 • Mier­curi, 26 iunie, între orele 9:0016:00 –ele­vii claselor a XI-​a
 • Joi, 27 iunie, între orele 9:0016:00 — ele­vii claselor a XII-​a

(Orice mod­i­fi­care a aces­tui pro­gram va fi anunțată în prealabil.)

Ele­vii ben­e­fi­ciari ai burselor:

sigla

Sim­pozionul con­curs “Creangă…prin ști­ințe” se va des­fășura luni, ora 10, la Sala de Fes­tiv­ități a Colegiului.

Rezul­tatele concursului

 • Pre­mii la secți­unea 1– par­tic­i­pare indi­rectă, aici.
 • Ele­vii pre­mi­ați la secți­u­nile 2 și 3 — par­tic­i­pare directă, aici.