Colegiul National “Ion Creanga“
Sala de curs
Pre­mi­ile nu ne ocolesc!
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii

COM­PE­TENȚE

Proba A (com­pe­tențe lingvis­tice de comu­ni­care orală în limba română)

Proba C (com­pe­tențe lingvis­tice — limba modernă)

Repar­ti­zare pe săli proba de înțelegere a unui text audiat și proba scrisă

Plan­i­fi­carea pe ore și comisii pen­tru proba orală (toate limbile)Proba D (com­pe­tențe dig­i­tale)- 7, 10, 11 iunie

NOU! (24 mai)

20 maiInfor­mații privind des­fășu­rarea exa­m­enu­lui bil­ingv, aici.

  • Pro­ce­dură oper­ațion­ală privind orga­ni­zarea și des­fășu­rarea probei de ver­i­fi­care a cunoșt­ințelor de limbă mod­ernă din cadrul ADMI­TERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂN­TUL LICEAL DE STAT pen­tru anul șco­lar 20192020

  • Model cerere de înscriere pen­tru par­tic­i­parea la pro­bele de apti­tu­dini sau la pro­bele de ver­i­fi­care a cunoşt­inţelor de limbă mod­ernă sau maternă
  • Model cerere de echivalare a probei de aptitudini

Cri­terii de admitere/​departajare pen­tru clasele cu specializările:

  • matem­at­ică — infor­mat­ică, inten­siv informatică;
  • ști­ințe ale naturii (cu studiul lim­bii japoneze, limba mod­ernă 2);
  • filolo­gie, inten­siv limba japoneză.